Деца от различни Центрове за настаняване от семеен тип ще гостуват в ДАЗД

09.05.2017г.

<div class="single_news">

Деца от различни Центрове за настаняване от семеен тип ще гостуват в Държавната агенция за закрила на детето по програма за професионално ориентиране на младите хора.

Програмата има за цел да информира, насочи и подпомогне децата в избора на бъдеща професия. Председателят на ДАЗД, госпожа Офелия Кънева, оказва пълна подкрепа на инициативата, която ще започне с визитата на деца от ЦНСТ Драгоман. Те са първите младежи, които ще имат възможността да седнат зад бюрата на председателя, заместник-председателя и главния секретар на ДАЗД. Ще се запознаят със задълженията, правомощията и функциите на различните ръководни длъжности в Агенцията като ще могат освен да почерпят опит, да дадат предложения за подобрение на работата.

Инициативата е в рамките на събитията от предстоящия Националния календар за отбелязване на 1 юни.

Постепенно ще бъде разширена инициативата и децата ще се запознаят с работата на Агенция социално подпомагане, Аегнция по заетостта и др.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.