Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Деца с увреждания се отглеждат в нелицензиран център в гр. София

05.01.2015г.

Проверка на Държавната агенция за закрила на детето установи, че в София функционира център, в който се полагат грижи за деца с увреждания при лоши битови и хигиенни условия. Социалната услуга се предоставя без да има задължително издавания за извършване на такава дейност лиценз от ДАЗД.

В частния център „Дар” четири деца с различни увреждания на възраст 6, 15 и 17 години са на седмично обгрижване, включващо подслон, хранене и обучителни занимания. За децата се грижи само един човек – управителят на центъра, те прекарват времето си само в една стая, не се извеждат навън, имат лоша лична хигиена, няма условия за придвижване на инвалидна количка, установи проверката.

Създадени са предпоставки за социална изолация, не е осигурена подходяща среда за развитие, е заключението на инспекторите. Според управителя на центъра, обучението на настанените се осъществява на място в центъра три пъти седмично от учители на 99 Основно болнично училище „Проф. Василка Томова”, а родителите взимат децата си всяка събота и неделя. Само в редки случаи, когато близките са много ангажирани, децата остават в услугата и през почивните дни.

На комисията, извършваща проверката, не са предоставени договори с родителите за осигуряване на грижи и обучение, както и други документи, свързани с предоставянето на услугата – лиценз, правила и процедури, досиета на децата, договори за доставяне на храна, каквито са изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Управителят представи на инспекторите споразумение за едно от настанените момчета от 2009 г, където е записано, че услугата се заплаща и е за срок от 12 месеца. Показано е и удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ на обект с обществено предназначение от същата година, но на адрес в кв. „Горна баня”, който от четири години не функционира. Доставчикът на услугата твърди, че упражнява дейността по обгрижване на децата въз основа на Решение на Софийски градски съд за регистриране и вписване в Регистъра за еднолични търговци.

Комисията на ДАЗД счита, че по време на престоя им в Частен център „Дар” се нарушават правата на децата, гарантирани от Конвенцията на ООН за правата на детето, тъй като не е осигурена сигурна и безопасна среда, условия и специални грижи, които да отговарят на състоянието на настанените, в съответствие със специалните нужди на децата с умствени или физически увреждания. Необходимо условие за предоставяне на социални услуги за деца е наличие на лиценз, който се издава от председателя на ДАЗД. Този документ е гаранция, че доставчиците ще предлагат социални услуги, които отговорят на стандартите за социални услуги за деца, и гарантират безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и защита на техните права и интереси.

За констатираните нарушения е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл.45, ал.5 от Закона за закрила на детето и е уведомен отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” за предприемане на мерки за закрила на децата от услугата, които са в риск.