Директори на столични образователни институции се запознаха с начините за създаване на сигурна среда за децата в реалния и дигиталния свят

Директори на столични образователни институции се запознаха с начините за създаване на сигурна среда за децата в реалния и дигиталния свят

08.11.2018г.

Изграждането на сигурна среда в реалния и дигиталния свят в образователните институции дискутираха директори на училища и детски градини от Столична община на семинар в гр. Велинград. Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и  Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България.

Срещата бе открита от председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град. Те подчертаха, че днес децата и учениците растат в дигитална среда и образователните институции трябва да са подготвени да посрещнат предизвикателствата на модерните технологии и променените потребности и знания на децата. Но освен в интернет, децата живеят и в реалната среда, която също трябва да бъде безопасна за тях и да дава възможности за развитие на талантите и интересите им.

Познаването на правомощията на ДАЗД и останалите органи по закрила на детето е от изключително значение в работата на педагогическите специалисти, защото гарантира осигуряването на навременна подкрепа в случай на необходимост, заяви д-р Лилова. В тази връзка междуведомствена група вече обсъжда мерки за актуализиране на практическите насоки и правила, отнасящи се до взаимодействието на образователните и социалните институции. Дейността на експертите беше представени от г-жа Камелия Николова – главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ на ДАЗД. Тя разясни на участниците начините и реда за подаване на сигнал за дете в риск – към дирекциите „Социално подпомагане“, МВР и ДАЗД. 

Ръководителите на детски градини и училища от гр. София бяха запознати с Механизма за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование, дирекциите „Социално подпомагане“ и Държавната агенция за закрила на детето по отношение на осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и с Правилата за действие при насилие, инцидент, в случай на дете, въвлечено в родителски конфликт. Документите са създадени от междуведомствена работна група към председателя на ДАЗД. Целта е да се подобри взаимодействието и координацията при работата на образователните институции с деца и да се създадат лесни и ясни механизми за реакция.

Акцент в дискусиите беше планирането на подходящи мерки и политики в новата Национална стратегия за детето (2019 - 2030), с които да се гарантира изграждането на  сигурна и безопасна среда, включително и в глобалната мрежа, за всички деца. Предложенията на участниците бяха свързани с развитие на нови компетентности в младите хора и в родителите им за използване на технологиите, засилване на отговорността на семейството и подобряване на координацията между институциите.

Опасностите за децата в интернет бяха представени от експерти от Отдел „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГД БОП) на МВР, а г-жа Антоанета Василева от Националния център за безопасен интернет разказа за начините за превенция на онлайн рискове. Директорите на образователни институции бяха запознати и с Правила за действие за онлайн безопасност, разработвани от ДАЗД в партньорство с ГД БОП и Националния център за безопасен интернет.

“Вярваме, че децата са цялостни, завършени и съвършени личности, които ние подкрепяме, за да овладеят своите “супер сили“, заяви Ивелина Атанасова - председател на Фондация “Дигиталните деца”. Но само 17 % от учениците използват интернет за търсене на допълнителна информация, която им е необходима в образователния процес, показват данните на организацията. За да се промени това г-жа Атанасова смята, че образованието в 21 век трябва да подкрепя и развива иновациите. „Дигиталната и медийната грамотност ще позволи на децата да мислят критично и лесно да правят разлика между истина и неистина, ще създадат умения за работа във виртуална и мултикултурна среда, за работа и анализ на големи обеми от данни, както и за превеждането им в абстрактни концепции“, допълни председателят на Фондация “Дигиталните деца“.

Доц. Ивайло Старибратов от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ сподели, че развитието на дигиталните компетентности на образователната организация са фактор за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Той изтъкна, че електронната свързаност в образователната система ще помогне за по-доброто взаимодействие между отделните звена и ще превърне училището в привлекателно място не само за децата и младите хора, но и за техните родители. Учителите и учениците заедно трябва да усвояват знания и компетентности, които да надграждат с развитието на технологиите, смята доц. Старибратов.