Директорът на СУПЦ Бата с акт за административно нарушение за неизпълнение на предписания

17.07.2015г.

<div class="single_news">

Акт за административно нарушение за неизпълнение на задължително предписание на председателя на ДАЗД бе връчен днес на директора на Социален учебно-професионален център /СУПЦ/- с. Бата след проверка в центъра.

Директорът да наложи дисциплинарни наказания на трима служители, заради прилагане на недопустими възпитателни и ограничителни мерки над дете, поиска още председателят на ДАЗД.

Проверката установи нарушения на правата на децата и неизпълнение на дадени при предишни проверки задължителни предписания. В СУПЦ с. Бата не е осигурена сигурна и безопасна среда за децата, липсват правила и процедури за работа предпазващи ги от насилие, злоупотреби и дискриминация. Плановете за грижи на потребителите не отразяват изцяло оценените потребности на децата. В регистъра не са отразяват всички инциденти с деца от центъра.

Установени са случаи, при които за инциденти, засягащи живота и здравето на дете от СУПЦ, не са уведомени писмено неговия попечител и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Поморие, не са съставени нова оценка на потребностите и нов план за грижи във връзка с инцидентите.

В хода на проверката момче от центъра сподели с инспекторите на ДАЗД за извършено насилие от учител върху него, думите му бяха потвърдени от трима други потребители на услугата – преки свидетели на инцидента. Веднага след постъпване на информацията беше свикан мултидисциплинарен екип по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, предприети са действия за подкрепа на детето – жертва на насилие.

Служителите с подходяща квалификация в центъра са недостатъчно, няма длъжности помощник-директор по учебната дейност, психолог, преподавател за деца със специални образователни потребности, съгласно нормативните изисквания, а учител по практика е лице без педагогическа правоспособност.

В социалната услуга са предприети действия за подобряване на материалната база – извършени са ремонти в столовата, санитарните помещения и спортния салон, но санитарните помещения не са приведени във вид, който да осигурява сигурност и запазване на достойнството на децата.

Повторна проверка за проследяване на изпълнението на дадено задължително предписание от председателя на ДАЗД бе извършена и в СУПЦ „Св. Климент Охридски“ – село Овча Могила, община Свищов. Инспекторите констатираха, че препоръките са изпълнени и са гарантирани правата на настанените деца.

Разработени са процедури за видеонаблюдение за посещенията на външни лица в услугата, които са утвърдени от кмета на Община Свищов. Родителите на непълнолетните се уведомяват за всяка промяна в плана за грижа. Заложените дейности са свързани с актуалните потребности на децата.

В общежитието на центъра се извършва основен ремонт, който ще осигури по-добри условия за живот и обучение на момчетата и момичетата от СУПЦ „Св. Климент Охридски“.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.