Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Дисциплинарни наказания заради насилие в ЦНСТ поиска председателят на ДАЗД

06.03.2015г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева поиска да бъдат наложени дисциплинарни наказания на четирима служители в Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Усмивка” и Центъра за настаняване от семеен тип „Звънче”, с. Нареченски бани, общ. Асеновград. Санкциите са заради констатирани нарушения, установени при проверка по сигнал за насилие над настанените деца, подаден от агенция за международни осиновявания.

В услугите са прилагани недопустими методи на възпитание, които нарушават правата на децата и противоречат на Етичния кодекс на работещите с деца, е заключението на проверяващите. Сред използваните от персонала наказания са бой с метална пръчка, щипане, лишаване от храна в определеното време. Върху децата е осъществяван и психически тормоз – изолация или заключване навън вечер, заплахи и лишаване от любими за децата занимания. Случаите не са отразени документално от ръководството на ЦНСТ, нито е съобщило за тях на органите по закрила.

Налице е неглижиране на децата и оставяне без надзор, видеонаблюдението се осъществява формално и е неефективно, няма определен служител, който да следи камерите. Поради тази причина персоналът дори не е разбрал за инцидент, при който едно от по-големите деца е провесило друго през парапета на стълбището, а на помощ са му се притекли няколко момчета.

Броят на служителите, пряко ангажирани в денонощно обгрижване на децата е намален за сметка на общия персонал, а създадената организация на работа води до невъзможност за прилагане на индивидуален подход и грижа, неглижиране и увеличаване на инцидентите с деца, е констатацията на проверката.

Работното време на ръководителя на услугите не съответства на присъствието на децата в центровете, той не е е пряко ангажиран в работата с тях. Децата няма с кого да споделят преживяното през деня в детската градина или училище. Свободното време, посещението им на училище и на детска градина се планира и се извършва в група, а не индивидуално, каквито са условията за създаване на среда близка до семейната.

Не са на необходимото ниво взаимоотношенията на услугата с Отдел за закрила на детето и Център за обществена подкрепа – гр. Асеновград, с училището и детската градина в с. Павелско. Това е създало предпоставки деца от услугата да бягат от училище и да извършат кражба. Образователната институция не е уведомила ръководството на ЦНСТ за отсъствието на децата от учебни занимания.

Центърът за обществена подкрепа не предоставя на екипа на ЦНСТ информация за извършваната от тях дейност и постигнатите резултати с всяко дете. Прегледите на плановете за услуги и плановете за грижи не се извършват екипно от двете услуги, за да се повишава ефективността на работата с всяко от децата.

Във връзка с констатираните нарушения председателят на ДАЗД даде задължителни предписания на директора на комплекса за социални услуги, който управлява двете ЦНСТ-та:
<ul>
<li>да бъде проведено практическо обучение с децата как да реагират при упражнено над тях насилие.</li>
<li>да се увеличи броят на пряко ангажираните с децата служители, и броят на персонала в почивните дни и в часовете в делнични дни, когато децата се намират в центровете, за да се гарантира индивидуално внимание и грижи за всяко от тях.</li>
<li>да бъде осигурено качествено денонощно видеонаблюдение в двете услуги на комплекса като се регламентира във вътрешните правила на ЦНСТ и се определи отговорен служител за проследяване, регистриране и докладване на резултатите от видеонаблюдението.</li>
</ul>
За резултатите от извършената проверка са уведомени заместник-министърът на правосъдието, кметът на Община Асеновград, директорът на дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград и директорът на Център за обществена подкрепа - Асеновград.