Дисциплинарно наказание за директора на СПВУИ „Подем“ поиска председателят на ДАЗД

20.02.2016г.

Да бъде наложено дисциплинарно наказание на директора на Средно - професионално възпитателно училище с интернат „Христо Ботев” – с. Подем заради допуснати рискове за живота и здравето на настанените там деца, предложи председателят на ДАЗД Ева Жечева на министъра на образованието и науката Мeглена Кунева.
Предложението е в резултат на проверка на Държавната агенция за закрила на детето, по сигнал на Омбудсмана на Република България, която установи, че има нарушения на правата на децата на защита от насилие и на неприкосновеност на личния живот.
Проверката показа, че има случаи на насилие във всички негови форми – най-често физическо между деца, заплахи, обиди и психически тормоз от деца над служители. Според проверяващите заложените в документите на интерната мерки за превенция на насилието, не предотвратяват упражняването му, наказанията, които се налагат на децата са неефективни. Не се спазват административните процедури, извършените нарушения и наложените наказания не се документират.
В нарушение на регламентираното в Конвенцията на ООН за правата на детето право на неприкосновеност на личния живот, кореспонденцията и колетните пратки на децата в интерната се проверяват от служителите, децата провеждат телефонните си разговори в присъствието на възпитател и при включен високоговорител. Конвенцията и българското законодателство допускат контрол върху кореспонденцията само в отделни случаи при доказана опасност за детето, но намесата и проверката от страна на персонала, трябва да бъде предварително планирана и документирана в индивидуалния план на детето, който да се съгласува с компетентните органи.
Във връзка с констатираните нарушения, председателят на ДАЗД издаде задължително предписание директорът на интерната да предприеме спешни действия за предотвратяване и справяне с насилието между и над деца. То е придружено с методическо указание и механизъм за взаимодействие при неговото изпълнение и изисква от директора още:
-    да разработи система от мерки за превенция и ограничаване на нарушенията и проявите на насилие в интерната, която да гарантира безопасността и сигурността на децата, включително и от опасна кореспонденция;
-    да засили контрола по отношение на сигналите за насилие и прилагане на неприемливи методи на възпитание и наказание над децата, както и по спазването на разработените процедури за подаване на жалби и за превенция или реакция в случаи на насилие и тормоз.
За резултатите от проверката са уведомени Омбудсмана на Република България, Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура – Плевен.
Предложение до МОН за налагане на дисциплинарно наказание на директора на СПВУИ с. Подем председателят на ДАЗД прави за втори път. Първото бе през декември 2013 г. след проверка на агенцията в интерната, която установи множество нарушения  на правата  на настанените там деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.