Добрите практики при преход от живот в институция към живот в общността дискутираха специалисти от новооткритите ЦНСТ и ЗЖ

25.09.2014г.

Специалисти, които работят с деца и младежи с увреждания в новооткритите Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища, представиха своя опит по време на работна среща на тема „Преходът от живот в институция към живот в общността през погледа на добрите практики“. Тя се състоя на  24 и  25 септември в град Троян и бе организирана от проект „Подкрепа“.

Презентации представиха членове на регонални екипи по динституционализация и представители на новите услуги от Атия, Хасково, Монтана, Габрово, Димитровград.

В основата на изготвената за срещата програма бяха добрите практики и въпросите, идентифицирани при проведените вече серия от събития за обмен на опит и информация, както и от посещенията по места, реализирани от екипа на проекта. Дискутирани бяха най-сериозните проблеми  и установиените практики за преодоляването им при осигуряването на достъп до образование на настанените деца и младежи в новите ЦНСТ и ЗЖ.

Възникналите предизвикателства са намерили своето решение с усилията на целия персонал и с подкрепата на различни експерти, част от които са осигурени и с ресурса на проект «Подкрепа».

В работната среща участваха и представители на НПО, които подкрепят екипите на новоразкритите ЦНСТ и ЗЖ със своя натрупан опит в управление на резидентни услуги. Специалистите от Фондация Лумос споделиха практиката си от работа с деца с тежки увреждания в ДДМУИ в Крушари, а Весела Банова от Сдружение «Дете и пространство» направи презентации с конкретни примери за осигуряването на ново качество на грижа за деца и младежи с тежки увреждания. В  представянето на практическите насоки за работа тя наблегна на справянето с агресивно и автоагресивно поведение, възможните причини за него и вероятните модели на ответно поведение у персонала. Това предизвика и най-много коментари от страна на участниците в работната среща.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.