Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Домът за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица преустанови дейността си

24.09.2014г.

Домът за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в с. Кошарица, община Несебър, преустановява дейността си. Това стана с акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Закриването на специализираната институция е в резултат на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и на проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването.

Координирането и контролът на цялостната дейност по затварянето на институцията са извършени при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекция „Социално подпомагане” - Поморие, Регионална дирекция за социално подпомагане - Бургас, Община Несебър и неправителствени организации.

При стартирането на проект «Детство за всички» в ДДУИ – с. Кошарица бяха настанени 39 деца и младежи. В рамките на проекта мултидисциплинарен екип направи оценка на потребностите на всички потребители, като съобразно водещите за всеки от тях фактори екипът предложи нова резидентна услуга и индивидуален план за преместване.

Момчетата и момичетата от Дома в с. Кошарица вече живеят в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в гр. Бургас, Поморие, Карнобат, Созопол, Ямбол и Айтос. Част от тях са записани на училище и посещават различни услуги в общността – център за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция, което допринася за по-добрата им социализация и развитие. Някои от младежите са били наети на работа през летния сезон.

В рамките на Проект „Детство за всички” е планирано да бъдат закрити 15 дома за деца с умствена изостаналост на територията на цялата страна.  Едновременно с това продължава и разкриването на нови резидентни услуги за деца и младежи с увреждания.

Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища вече функционират в 31 общини в страната. В тях са осигурени по-добри и подходящи условия за живот и развитие на 523 деца и младежи с увреждания. Други 915 предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост и да бъдат настанени в новите услуги.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е въвеждането на нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции.