ДОПУСНАТИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ПОСТОЯННАТА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА

16.06.2021г.

Списък

на допуснатите неправителствени организации за участие в процедура по избор на представители на неправителствения сектор в постоянната експертна работна група

 

На 15.06.2021 г. се проведе заседание на Комисията по чл. 4, ал. 1 от Механизма за избор на представители на неправителствени организации в състава на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Комисията разгледа подадените заявления и придружаваща ги документация от неправителствените организации по реда на тяхното постъпване и след установяване на съответствие с изискванията за участие в процедурата за избор съгласно чл. 2 от Механизма, допуска до участие в процедурата по избор следните неправителствени организации:

  • „Надежда и домове за децата – клон България“;
  • Фондация „За нашите деца“;
  • Сдружение „Национална мрежа за децата“;
  • Сдружение „Русаля“;
  • Фондация Лумос – клон България;
  • Фондация „Сийдър“.