До края на годината ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в

10.10.2015г.

До края на 2015 г. ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, реши Междуведомствената експертна работна група за подпомагане на координацията на изпълнението на Плана. Документът ще обхваща периода 2016 – 2020 г. и ще бъде разработен от работна група с участието на експерти от държавните и местни власти, неправителствените организации.

На заседанието днес бе приета по принцип структура на актуализирания план, който ще постави акцент върху реализацията на политики за превенция на раздялата на децата от семейството, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа; продължаване на процеса на деинституционализация на децата от ДДЛРГ и ДМСГД, подкрепа за децата от социално – педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати.

Документът ще гарантира изпълнението на основните цели и приоритети на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, а именно недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип и закриване на всички специализирани институции за деца до 2025 г.

По време на заседанието бе представено изготвеното по поръчка на ДАЗД Национално представително социологическо изследване на нагласите към процеса на деинституционализация на грижата за деца, реализирано в рамките на проект „Подкрепа“.

През членовете на експертната работна група бе представен и анализ на резултатите от проведеното от ДАЗД анкетно проучване с ръководителите на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, разкрити в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация.

Междуведомствената експертна работна група е колективен орган, осигуряващ координацията по изпълнение на плана за действие към Националната стратегия за деинституционализация. Нейни членове са представители на министерствата на труда и социалната политика, здравеопазването, финансите, регионалното развитие и благоустройството, замеделието и храните, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, НСОРБ, УНИЦЕФ, неправителствени организации. Съпредседатели на МЕРГ са председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и зам. министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров.