До 20 ноември 2015 г. се приемат заявления от НПО за членове на НСЗД

15.10.2015г.

До 20 ноември 2015 г. гражданските организации в обществена полза, които осъществяват дейности за закрила на детето и желаят да участват в работата на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/, могат да заявят това писмено в ДАЗД. До 4 декември на интернет страницата на агенцията ще бъдат обявени подалите заявление организации, които отговарят на законовите изисквания за представителство. Те ще получат право да изберат помежду си 12 членове на НСЗД.

Гласуването ще се проведе от 7 до 16 декември. Право да гласуват ще имат организациите, които са заявили интерес за участие в работата на Съвета и отговарят на законовите изисквания за представителство в него, а именно:
<ol>
<li>Да са регистрирани преди минимум 3 години;</li>
<li>Да имат предмет на дейност в областта на услугите за деца и семейства и/или в областта на правата на децата, както и да осъществяват дейност в обществена полза. Гласуването ще се извърши чрез изборна листа, изпратена до Председателя на Държавната агенция за закрила на детето по електронен път или по пощата.</li>
</ol>
Преброяването на гласовете и класирането на участниците ще извършr Комисия, упълномощена от председателя на ДАЗД, в която като наблюдатели могат да бъдат поканени и граждански организации, не участващи в процедурата по избор и ползващи се с добро име и авторитет в гражданския сектор.

Мандатът на новите членове на НСЗД от квотата на гражданските организации ще започне на 1 януари 2016 г.

Националният съвет за закрила на детето е структура към председателя на ДАЗД с консултативни и координационни функции по отношение на политиките за закрила на детето. В неговата работа участват както заместник-министри от институциите, които имат отговорности по прилагането на политиките за детето, така и граждански организации, чиито предмет на дейност е закрилата на децата в България. Броят на неправителствените организации, които участват в работата на НСЗД, е 12, което представлява 1/3 от общия състав на Съвета.