До 20 октомври се приемат документи по инициативата „Подкрепи една мечта” на президента на Република България

13.10.2014г.

До 20 октомври 2014 г. се приемат документи за еднократна подкрепа по инициативата на Президента на Република България „Подкрепи една мечта”. Средствата са от неизразходваните дарения, набрани за провеждането на абитуриентския бал на  младежи в неравностойно положение. През 2014 г. събраната сума от спонсори беше в размер на 47 хиляди лева.

Обхватът на целевата група за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата през тази година е разширен. За подкрепа могат да кандидатстват не само младежите, напускащи специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип или защитено жилище, но и тези, завършващи средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение или средно специализирано училище за деца с увреден слух.

На официалната Интернет страница на Президента са обявени Правилата за получаване на финансова подкрепа за 2014 година. Всеки отговарящ на условията може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи се подават в Администрация на президента в срок до 20 октомври 2014 г.

Повече информация може да намерите на следния линк.

В инициативата „Подкрепи една мечта” през учебната 2013/2014 г. бяха включени 220 младежи, от които 102 са със специфични потребности или с експертни решения на ТЕЛК.

22 момичета и момчета от целевата група са приети за обучение в 12 висши училища в страната последите специалности: социална педагогика, теология, българска филология, култура и медии, компютърни и комуникационни системи, спорт и др.

60 младежи са започнали работа, като 6 от тях са с намалена работоспособност. На първичния пазар на труда са устроени 38 младежи, 2 – по мярка за заетост и 19 са включени в сезонна заетост, 1 е преминал обучение и е започнал работа по проект „Ново работно място”. Други 4 млади хора са подали документи и очакват назначаване, а 13 са регистрираните в дирекциите „Бюро по труда” като безработни.

Нов акцент в инициативата е включването на деца и младежи, коитоще завършат средното си образование или ще напуснат специализираните институции през 2015 г.Обхватът е разширен с цел да се подобрят възможностите за реализация на младите хора чрез своевременно ориентиране и осъществяване на подходящо насочване в зависимост от заявените интереси.

На местно ниво с младежите, включени в инициативата „Подкрепи една мечта”, работят екипи, в които участват трудови посредници и психолози от дирекциите „Бюро по труда”, социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа или други доставчици на социални услуги. За съдействие бяха привлечени класни ръководители, учители, педагогически съветници, психолози от училищата, представители от специализираната институция и от услугите от резидентен тип, които активно подпомогнаха успешното завършване на обучението на младежите.

В реализирането на инициативата „Подкрепи една мечта” си сътрудничат Администрацията на президента, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.