До 31 март доставчиците на социални услуги за деца отчитат дейността си

09.03.2015г.

До 31 март т.г. лицензираните доставчици на социални услуги за деца трябва да представят в Държавната агенция за закрила на детето отчетите за дейността си през 2014 г. Формата за отчитане е публикувана на електронната страница на ДАЗД в раздел „Лицензиране”.

През 2015 г. изтича срокът на валидност на лицензиите за социални услуги за деца, издадени през 2012 г. Организациите, които планират да продължат дейността си трябва да подновят своите лицензи не по-късно от 2 месеца преди датата на изтичането им. Тези, които не подадат документи, ще бъдат заличени от регистъра на ДАЗД и ще загубят правото си да работят с деца.

Към 31 декември 2014 г. 221 са лицензираните от ДАЗД доставчици, които предоставят 355 социални услуги за деца.

През миналата година председателят на Агенцията е издал 89лиценза за предоставяне на 113<em> </em>социални услуги за деца, от които:
<ul>
<li>Център за социална рехабилитация и интеграция за деца -<strong> 22</strong></li>
<li>Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца -<strong> 18</strong></li>
<li>Мобилен център за работа с деца - <strong>18</strong></li>
<li>Център за обществена подкрепа - <strong>17</strong></li>
<li>Дневен център за деца<strong> </strong>-<strong> 8</strong></li>
<li>Приемна грижа - <strong>6</strong></li>
<li>Център за настаняване от семеен тип<strong> </strong>-<strong> 6.</strong></li>
</ul>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.