Държавната агенция за закрила на детето започва проверка по сигнала на „Господари на ефира“

28.03.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) започва проверка по сигнала на телевизионното предаване „Господари на ефира“. Става въпрос за случая със самотна майка, на която социален работник предлага да си даде детето в приемно семейство или ще бъде отнето насила. Експертите на ДАЗД ще проверят изцяло случая и ще предприемат необходимите мерки и последващи действия. Припомняме, че Агенцията организира проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето. При нарушаване на правата председателят на ДАЗД дава задължителни предписания. Освен това извършваме наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на неговите права.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.