Държавната агенция за закрила на детето уведоми министри и кметове на общини относно изискването за познаване и спазване на Етичния

28.02.2018г.

Предвид зачестилите случаи на насилие над деца, които често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност, дълг на възрастните и цялото общество е да ги предпазва и закриля, да създава сигурна и защитена среда, в която децата да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности. Превенцията на насилието е една от приоритетните области в държавната политика в областта на закрилата на децата.

През 2003 г. Националният съвет за закрила на детето утвърждава Етичен кодекс на работещите с деца. Той има за цел: да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика; да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото. С този документ се определят стандартите за етично поведение на работещите специалисти в различните сфери на обществения живот.

 С оглед осигуряване на превенция и гарантиране на правата и висшите интереси на децата, ДАЗД отправи предложение до министрите на образованието и науката, културата, здравеопазването, младежта и спорта, вътрешните работи и до кметовете на общини, всички служители в сферите на образованието, здравеопазването, културата, спорта, социалните грижи, вътрешните работи и др., които имат предмет на дейност – работа с деца, да бъдат запознати с разпоредбите на Етичният кодекс на работещите с деца, като задължение за прилагането му бъде регламентирано в длъжностните им характеристики.

Познаването и спазването на Етичния кодекс на работещите с деца е регламентирано в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца като изискване към професионалната квалификация на персонала, работещ в специализираните институции и социалните услуги за деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.