Държавната агенция за закрила на детето проверява 20 социални услуги за подслон на деца

Държавната агенция за закрила на детето проверява 20 социални услуги за подслон на деца

13.05.2022г.

Какви са преобладаващите форми на насилие върху деца, станали причина за предприемане на мярка за закрила и настаняване в социална услуга и осигурена ли е  защитена среда за потребителите, жертви на насилие, трафик или друга форма на експлоатация проверява Държавната агенция за закрила на детето.
През първото тримесечие на 2022 г. контролната дирекция на Държавната агенция за закрила на детето стартира планова проверка на тема „Работа по случаи на деца с предприета мярка за закрила – настаняване в социални услуги за осигуряване на подслон”, като ще бъдат инспектирани 20 броя обекта на територията на страната (кризисни центрове).
Ще бъде установено до колко е ефективна оказаната в местата социално-психологическа терапевтична помощ и дали предоставяните услуги са съобразени с индивидуалните потребности и необходимо ли е и ползването на други такива.
Допуска ли се неглижиране на потребностите на децата от страна на персонала и има ли трудности при предоставяне на социалната услуга, произтичащи от числеността и структурата на персонала, както и децата връщат ли се в семейна среда или се настаняват в услуга от резидентен тип, приемна грижа, при роднини или близки при прекратяването на настаняването в социалната услуга също е предмет на проверката.
Ще се проследи процесът на възстановяване на деца, жертви на насилие и предоставяната им професионална помощ.  Плановата проверка трябва да покаже и какво е нивото на взаимодействието с органа за закрила на местно ниво – ДСП и община, образователна институция, личен лекар, органи на МВР, прокуратура, други социални услуги.
С цел по-голяма обективност при проверката се използват различни методи за събиране на информация - проучване на документи, водени в обектите,  провеждане на беседи със служители и с деца или анкетиране на децата, които имат притеснение да споделят на проверяващата комисия. Ще бъдат проучени добри практики, ще бъдат изискани писмени справки от ръководителите и служителите на услугите. Проверяващите ще имат и пряко наблюдение на децата, на организацията на работа, на взаимоотношенията между персонал и потребители,  на налаганите дисциплинарни и ограничителни мерки спрямо потребители, както и на пропускателния режим.
Освен това ще бъдат изследвани и предложения на екипите за подобряване на организацията им на работа.  
При необходимост на проверяваните обекти ще бъдат дадени задължителни предписания и препоръки за подобряване организацията на работа. При установени нарушения на Закона за закрила на детето ще бъдат съставяни и актове за установяване на административни нарушения на виновните лица. При действия или бездействия от страна на специалистите от обектите, довели до нарушаване на правата на дете, ще се изготвят мотивирани предложения до висшестоящите им органи за налагане на дисциплинарни наказания.
Резултатите от плановата проверка ще бъдат анализирани и ще бъдат изготвени конкретни предложения до органи на управление и принципалите – МТСП, Агенцията за социално подпомагане, АКСУ, кметове на общини, за уеднаквяване и подобряване на организацията на дейността на проверените обекти. При необходимост ще се актуализират  утвърдените до момента методики, ръководства и указания за работа в дадена услуга.