Държавната агенция за закрила на детето започва проверки в регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват деца бежанци

Държавната агенция за закрила на детето започва проверки в регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват деца бежанци

16.05.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето започва проверка спазват ли се правата на децата, търсещи международна закрила у нас в регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват.
Проверките ще продължат два месеца. При наблюдението и контрола ще се проследи гарантират ли се висшите интереси на детето, осигурена ли е защита от всички форми на насилие, посегателство и злоупотреба, както и защитени ли са децата от  липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация.
Ще се проверява  и осигурено ли е участието на децата в социални програми, така че то и възрастните, които се грижат за него да получат необходимата подкрепа. Инспекцията има за цел и да установи осигурена ли е подходяща защита и хуманитарна помощ в ползването на съответните права, изложени в Конвенцията на дете, което иска да получи статут на бежанец или което се счита за бежанец, независимо дали е придружено или не от неговите родители.
Проверката се извършва по предварително изработена методика и прилежащ към нея инструментариум. За събирането на точна и цялостна информация ще се изследва мнението на децата относно конкретни факти, ще се проведат беседи със служителите и настанените във всеки център.
Инспекторите директно ще наблюдават и организацията на ежедневието в регистрационно-приемателните центрове. На местата, където ДАЗД е дала препоръки при минали проверки, обстойно ще бъде проверено как са изпълнени те.
“Започнахме проверките, за да се уверим, че в центровете, в които са настанени деца, търсещи международна закрила у нас, са създадени условия за гарантиране на основните права на децата у нас. И най-вече вярвам, че всички ние като общество ще положим всички усилия, така че те да срещат повече толерантност към себе си, за да може социалната им адаптация към новата среда да е по-бърза и успешна“, това коментира д-р Елеонора Лилова по повод започващите проверки в бежанските центрове с настанени в тях деца.