Държавната агенция за закрила на детето стартира тематична планова проверка „Ефективни форми на работа за защита от насилие и

27.02.2018г.

 

 

Насилието е част от реалността, в която живеем и обект на насилие може да бъде всеки от нас или нашите близки. Слабите и различните са по-уязвими и имат нужда от закрила и подкрепа. Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност и дълг на възрастните, цялото общество е да ги предпазва и закриля, да създава сигурна и защитена среда, в която децата да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности. Превенцията на насилието е една от приоритетните области на държавната политика в областта на закрилата на децата.

Инспекторите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” започнаха извършването на тематична планова проверка относно спазване правата на детето, регламентирани в чл. 19, т. 1 и 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето, както и относно спазването на Стандарти 14, 17, критерии 5 и 6 на Стандарт 21 и Стандарт 24, уредени в Приложение №3 към чл. 48 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Проверката ще бъде извършена във всички 279 центрове за настаняване от семеен тип, предоставяни и управлявани от общините и лицензираните доставчици на социални услуги за деца, както и в 17-те домове за деца, лишени от родителска грижа.

Мотивите за извършване на проверката са множеството сигнали, по които е работено от ГДКПД – за насилие, за трудности на доставчиците на услугите и екипите, с които работят за справяне с неприемливото поведение на настанените деца, за лошо качество на грижата, както и във връзка с Анализа на резултатите от извършените проверки от инспекторите на ДАЗД в центровете за настаняване от семеен тип за 2016 и 2017 г.

Основна цел на тематичната проверка е да се изследват полаганите грижите и закрилата от насилие на децата, настанени в социални услуги от резидентен тип и в домовете за деца, лишени от родителска грижа.

При плановата проверка ще се изследва ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на насилието над децата, като основните акценти ще бъдат насочени да се установи наличието на насилие, преобладаващо по вид насилие, форми на упражнено насилие върху деца от служители, насилие между деца и насилие върху децата от външни за ЦНСТ и ДДЛРГ лица, неглижиране. Какви са превантивните действия, предприемани от персонала за ограничаване случаите на насилие върху децата? Как органът за закрила на детето на местно ниво гарантира правото на тези деца на защита от всички форми на насилие, включително и неглижиране на нужди и потребности? Какви действия и мерки се предприемат за подкрепа на децата, преживели насилие? Ще се изследва сътрудничеството с отделите „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане“ и органите на МВР за спазване изискването за съдействие, регламентирано в чл. 7 от ЗЗДет., както и взаимодействието с компетентната районна прокуратура. Какви мерки и действия се предприемат спрямо извършителя на насилие и каква е ефективност на предприетите действия от гледна точка на получени крайни резултати за отпадане на риска от насилие за детето/децата.

Резултатите от тези проверки ще позволят да се планират адекватни политики за закрила на детето в процеса на деинституционализация, съобразно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.