Държавната агенция за закрила на детето провери регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват деца

Държавната агенция за закрила на детето провери регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват деца

09.08.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка спазват ли се правата на децата, търсещи международна закрила у нас в регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват. Инспекцията продължи два месеца в центровете за бежанци, в които има настанени деца в гр. София – кв. „Военна рампа“, кв. „Враждебна“, кв. „Овча купел“, както и тези в гр. Харманли и в с. Баня, община Нова Загора.
Към момента на проверките (май-юни 2022 г.)  в приемателните центрове са настанени общо 489 деца от Сирия, Египет, Мароко, Афганистан, Иран и Ирак, като 337 са  непридружени. Общият брой на служителите, които работят в центровете е 160, на терен помагат и членове на различни международни неправителствени организации, които предоставят юридически консултации, социална медиация и ангажират децата с различни дейности, включително и обучение по български език.
Проверката показва, че в бежанските центрове са създадени условия за гарантиране на основните права на децата, търсещи международна закрила, осигурени са им подслон, храна, медицински грижи, образование, занимания в свободното време. Държавната агенция за закрила на детето за втора година проверява центровете, като се отчита изпълнение на значителна част от препоръки, издадени от ДАЗД, при предишната инспекция.
На децата е осигурено правото на медицинска помощ. Във всички центрове има постоянно присъствие на медицинско лице, както и се ползват услугите на стоматолог. Въпреки трудностите за записване при личен лекар, предвид ограничението за брой пациенти и мобилността на лицата, търсещи международна закрила, всички деца имат такъв, освен настанените в центъра в „Овча купел“, София. Организирано е раздаването и проследяване приема на предписаните на децата лекарства. За всяко дете се води медицинска карта, в която се вписват данни за минали заболявания, констатации от извършените прегледи в центъра и проведеното лечение. 
Осигурена е питателна и разнообразна храна, съобразена с възрастта и религиозната принадлежност на децата и медицинските изисквания. Часовете за хранене са определени чрез график. Има и възможност настанените  самостоятелно да приготвят храната си съобразно техните вкусове. Ако има предписание за диетично хранене, се изготвя съответното меню, което се доставя от фирмата за кетъринг. За децата в малка възраст (0-1 г.; 1-3 г.) има  подходящи за възрастта храни.
В нито един от проверените обекти не са установени случаи на насилие над деца. Не са регистрирани оплаквания от условията на живот в центровете, инциденти и неспазване на вътрешния ред, в които да са замесени деца. Не са установени рискове за непридружените деца. Обикновено се случват битови инциденти или инциденти по време на спорт и игри. Практиката за регистриране на инцидентите е различна, те се отразяват в медицински журнал, в дневник за протичане на работната смяна, в дневник на охраната. Във всички проверени центрове липсва обособен дневник за регистриране на инциденти.  Препоръките на ДАЗД  са служителите в част от тях да бъдат запознати с актуализираните „Стандартни оперативни процедури за превенция и реакция при сексуално и свързано с пола насилие“, както и да се създаде отделен регистър или дневник за подаване на жалби, молби или сигнали.
Установено е, че липсват достатъчно преводачи и адекватна психологическа подкрепа. Наблюдават се затруднения, свързани с настаняването на деца в център за настаняване от семеен тип, след придобиване на хуманитарен статут. Една от препоръките в следствие проверката е именно да се предприемат конкретни действия непридружените малолетни или непълнолетни чужденци, получили международна закрила, да се настаняват до навършване на пълнолетие в: семейство на роднини или при близки, приемно семейство, социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа при условията и по реда на Закона за закрила на детето; други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни лица.
След проверката в бежанските центрове, в които има настанени деца, Държавната агенция за закрила на детето направи общо 18 препоръки, които трябва да бъдат изпълнени.