Държавната агенция за закрила на детето проведе изнесена работна среща в Сливен

23.06.2017г.

Срещата започна с представяне на доклад от доц. д-р Антоний Гълъбов относно предварителната оценка на въздействието от присъединяването на Република България към III–я факултативен протокол на Конвенцията на ООН за правата на детето. След представянето на доклада се проведе и дискусия с екипа на ДАЗД, за това какви ще бъдат последиците от неговото ратифициране.

На следващия ден представители на фирма „Адаптация“ проведоха групова супервизия за служителите на Държавната агенция за закрила на детето.  Срещата със супервайзъри е втора за екипа на ДАЗД. Първата такава среща се проведе в началото на годината в курорт Боровец.  В края на работната среща съдия Петко Петков направи обучение на експертите на агенцията по прилагане на Закона за административните нарушения и наказания.

Това е третата изнесена работна среща на служителите на ДАЗД, а до края на годината предстоят още две.

[su_slider source="media: 2839,2840,2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.