Държавната агенция за закрила на детето започва изпълнението на проект "Ефективни политики за всички деца" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Държавната агенция за закрила на детето започва изпълнението на проект "Ефективни политики за всички деца" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

04.08.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето започва изпълнението на проект "Ефективни политики за всички деца" с код на процедурата BG05SFPR002-2.004 "Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.
Повишаване качеството на живот на децата в България чрез подобряване на координацията и политиките за тях е една от основните цели на проекта. Развитие на междуинституционалното сътрудничество и специализирано обучение на органите, участващи в системата за закрила на детето е друга дейност заложена в него.
Изпълнението на проекта предвижда създаване и внедряване на Национална информационна система, както и разработване и поддържане на мобилно приложение "Cyberkidz Patrol", чрез което ще може да се подават сигнали за дете в риск. Друга основна дейност е насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решенията, които се отнасят за тях.
„Убедени сме, че Проектът "Ефективни политики за всички деца" ще допринесе значително за усъвършенстването на системата за закрила на детето и за реализирането на по-ефективни политики за децата в България. Вярвам, че с изпълнението му, ще успеем да развием по-добра приобщаваща и подкрепяща среда, която да насърчава цялостното развитие на децата в България“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Проектът предвижда и дейности: изграждане на капацитет на служителите, с цел ефективното прилагане на правата на детето, както и провеждане на цялостни изследвания, проучвания, оценки и анализи на действащите политики и подобряване на координацията между органите за закрила на детето на всички нива. Той е за период от 48 месеца и ще се изпълнява в сътрудничество с компетентните институции, както и с представителите на гражданското общество, така че да са гарантира изпълнението на поставените високи цели.