Държавната агенция за закрила на детето стартира тематични планови проверки отнасящи се за ранните раждания и бременност при

Държавната агенция за закрила на детето стартира тематични планови проверки отнасящи се за ранните раждания и бременност при

21.02.2017г.

Инспекторите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” започнаха извършване на тематична планова проверка относно изпълнение на задължението за съдействие, посочено в чл. 7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) от страна на общопрактикуващи лекари в случаи на ранни раждания и настъпила бременност при малолетни/непълнолетни момичета. Времевият обхват за неиното извършване е от 14.02.2017 г. – до 30.03.2017 г., като ще бъдат проверени 76 броя практики за първична медицинска помощ.

Мотивите за проверката са, че в хода на реализираната през 2016 г. тематична планова проверка „Ранно съжителство и ранни раждания” в 30 броя дирекции „Социално подпомагане” (ДСП), на територията на цялата страна, е установено, че преобладаващите сигнали за деца, съжителстващи на семейни начала и родили свои деца постъпват от отделите за социална закрила или от друга дирекция за социално подпомагане. Малка част от личните лекари и гинеколози сигнализират ДСП за ранни бременности. Според направения анализ от нея, общият брой регистрирани случаи на ранни съжителства и ранни раждания и на новородените бебета от малолетни и непълнолетни момичета е 853, от които 448 малолетни/непълнолетни момичета, встъпили в ранни съжителства и/или осъществили ранни раждания и 405 новородени бебета. Данните показват, че както и в предходните години, изключително нисък остава относителният дял на сигналите, подадени от личните лекари на децата – по-малко от 1% и здравните заведения – 7%, от общо 1 104 сигнала, разгледани от мултидисциплинарните екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, видно от доклад на ДАЗД относно Мониторинга по прилагане на Координационния механизъм за 2015 г.

В Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 – 2020 г. е направен анализ и статистиката показва, че подадените от дирекциите „Социално подпомагане” сигнали до районните прокуратури в страната през 2015 г. за случаи на ранно съжителство с лица под 16 годишна възраст, принуда на дете към съпружеско съжителство, заживяване на съпружески начала от женски пол и др., съгласно нормите на чл. 190 – чл. 192 от НК са 1094, но следва да се отчете, че броят на отказите на прокуратурите по места са 573. Прокуратурата на Република България отчита, че през 2015 г. са образувани 874 досъдебни производства за престъпления по чл. 190 – 192 НК, като в съда са внесени 561 прокурорски актове срещу 619 лица. С влезли в сила присъди/решения са осъдени или санкционирани общо 561 лица. Наказателната репресия е нужна, за да не се чувстват безнаказани лицата, които злоупотребяват сексуално с ненавършили пълнолетие деца.

Целта на стартирала тематична планова проверка относно изпълнението на задължението за съдействие, визирано в чл. 7 от ЗЗДет., е да се събере обективна информация за познаването и реалното спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето от страна на личните лекари по отношение на малолетните и непълнолетните бременни и родили деца, с оглед разработване на политики по превенция на проблема. Ще бъдат проследени случаи на малолетни и непълнолетни бременни и родилки през 2016 г., установени в хода на извършена планова проверка през 2016 г. в 30 дирекции „Социално подпомагане” на територията на цялата страна. За тази цел ще се изследва взаимодействието между личните лекари на децата и органите за закрила – дирекция „Социално подпомагане”, МВР и ДАЗД, като основните акценти ще бъдат насочени към:
<ul>
<li>Сигнализира ли се за нуждата от закрила на малолетни/непълнолетни бременни или родили деца;</li>
<li>Включват ли се личните лекари в междуинституционални екипни срещи по Координационния механизъм за насилие, когато е свикан такъв по случай на малолетни/непълнолетни бременни или родили деца.</li>
</ul>