Държавна агенция за закрила на детето отново апелира към всички участници в предстоящата предизборна кампания: Да съхраним децата!

Държавна агенция за закрила на детето отново апелира към всички участници в предстоящата предизборна кампания: Да съхраним децата!

10.05.2024г.

Във връзка със стартиращата предизборна кампания за избор на народни представители в 50-то Обикновено народно събрание на Република България и членове на Европейския парламент, Държавната агенция за закрила на детето отново апелира към лидерите на партии, всички останали участници в нея, и към цялото ни общество да съхраним децата и да не ги въвличаме в политическа агитация.
Безспорна е първостепенната отговорност на родителите за отглеждането и развитието на детето и  висшите му интереси са тяхна основна грижа, но задължението да не се допуска въвличането на деца в политически дейности в хода на предизборната кампания, които са неприсъщи за тях, е споделена.
„Правата на децата са ясно регламентирани в редица документи, но само всички заедно можем да гарантираме тяхното спазване. Убедена съм, че често и без умисъл в действията, в старанието си да бъдем най-убедителни в защитата на тезите си, е вероятно да забравим, че най-уязвими, най-податливи и най-невинни, са именно децата ни. Най-висшата ни цел трябва да е тяхната защита от всяко действие и влияние, които могат да ги застрашат по някакъв начин. Вярвам, че всеки човек ще се съгласи с това, защото само заедно може да съхраним децата си“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД
Обръщаме внимание, че в Закона за закрила на детето е посочено, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие, както и на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. В Закона за предучилищното и училищното образование е разписана аналогична забрана: „Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и/или религиозни доктрини”. Също така, съгласно Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, включително образователни и детски заведения.
Ограниченията за включване в политически дейности на деца са заложени и в Закона за политическите партии, според който политическите партии не могат да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. Тази забрана е въведена именно с цел защита на интересите на детето. В Конституцията на Република България е регламентирано, че политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии.
Оценявайки високо професионализма на българските медии, апелираме и към техните представители за чувствителност при отразяването на събития с участието на деца. Това се отнася и за децата на обществени и политически фигури, които често са обект на засилен интерес в медиите и социалните мрежи, особено по време на предизборна кампания.
Напомняме, че практиката от отминалите предизборни кампании показва, че по време на публични събития се разгласяват лични истории и данни на деца - чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена и други специфични признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, като по този начин се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето. Закона за закрила на детето забранява сведения и данни за дете да се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите на задължително сигнализиране на дирекция „Социално подпомагане”, органите на МВР или Държавната агенция за закрила на детето, за нуждата от закрила на дете. По отношение на деца, спрямо които е предприета мярка за закрила, предвид тяхното особено положение се изисква изрично писмено становище от органа за закрила, предприел мярката. Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.

Нека бъдем отговорни и съхраним децата!