Д-р Елеонора Лилова: "Превенция на насилието над деца - приоритет в политиката на ДАЗД"

22.05.2018г.

„Превенцията на децата от насилие е сред основните приоритети в политиката на Държавната агенция за закрила ва детето. От наша страна се разработи Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) и План за действие за периода 2017-2018 г. към нея“, заяви д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ по време на участието си в кръгла маса на тема „Мултидисциплинарен и междуведомствен подход при работа с деца, жертви на насилие – възможности и предизвикателства“, която се проведе в София. В рамките на дискусията се обсъди възможноста за подобряване на мерките за  превенцията на децата от насилие.

В изказването си д-р Лилова посочи, че от  началото на 2018 година, Държавната агенция е въвела нов модел на събиране на данните от отговорните институции, при случаите на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. „Събирането на информацията е извършва  изцяло електронно чрез информационни карти, които се попълват он-лайн чрез регистрация на сайта на ДАЗД.“

Държавна агенция за закрила на детето е съорганизатор на събитието заедно с Института по социални дейности и практики. На дискусията присъстваха и участваха Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика,  председателят на ИСДП проф. Нели Петрова, както и представители на местната власт и неправителствени организации. Експерти от ДАЗД представиха презентация относно Резултатите от дейността на екипите по координационния механизъм за 2017 г.

По време на кръглата маса представители на Исландия споделиха опита си в работата в услугата „Барнахус“, която прилага мултидисциплинарен и междуведомствен подход при работа с деца-жертви на насилие. В България този подход намира отражение в иновативната услуга Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила” в общините София-град, Монтана и Шумен.