Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-р Елеонора Лилова представи новия заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето на експертния екип и администрацията

05.03.2019г.

Мариела Личева е с образователна степен магистър. Завършила е акушерство, социална педагогика, икономика и финанси. В началото на трудовата ѝ кариера е работила като акушерка в родилното отделение на МБАЛ в град Русе.

 

Пряката ѝ работа с деца и юноши започва през 1999 година, когато е назначена като обществен възпитател в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. Русе. По същото време започва да работи и като социален работник в отдел „Социални услуги“.

 

От август 2001 г. работи в отдел „Закрила на детето“. Като приоритетна дейност в отдела г-жа Личева поставя акцент върху превенцията на изоставянето на деца в специализираните институции и тяхната реинтеграция, както и участието в съдебни процедури и екипна работа за предотвратяване на трафика на деца.

 

От май 2005 година започва работа в Държавната агенция за закрила на детето като началник на отдела в гр. Русе, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. Отделът провежда държавната политика за закрила на детето, осъществява контрол по спазването правата на децата и стандартите за социалните услуги за деца, обобщава и анализира резултатите от извършени проверки и представянето им на регионално и национално ниво.

 

През 2010 година заема поста директор на дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Русе. Ръководи, координира и организира осъществяването на цялостната дейност на дирекцията, като съдейства за правилното прилагане на законодателството в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на детето на общинско ниво.

 

От 2013 година работи като директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в гр. Русе. Ръководи, координира и организира дейността на дирекцията. Осъществява правомощията на кмета при провеждането на политиките на общинско ниво в областта на здравеопазването, социалните дейности и етническите въпроси.

 

На добър час на заместник-председателя на Държавната агенция г-жа Мариела Личева!