Д-р Елеонора Лилова се запозна с дейността на Фондация "Асист"

28.09.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова се запозна с възможностите за допълваща и алтернативна комуникация на деца и възрастни с увреждания.

Представителите на Фондация „Асист – помагащи технологии“, г-н Морис Гринберг и г-жа Евгения Христова, демонстрираха специализиран софтуер за комуникация чрез поглед и допир. Те разказаха, че тази техника се използва в 20 училища в страната за обучение на деца със специални образователни потребности. Част от учениците, с които се работи чрез софтуера, са настанени в центрове за настаняване от семеен тип.

„Използването на техника за допълваща комуникация е изключително важно при взаимодействието с деца с увреждания, защото ни дава възможност да разберем мислите и чувствата, които нямат възможност да изразят на глас. За да се използва ефективно този начин на общуване, трябва да се осигури обучение на учителите и останалите специалистите както на академично, така и на практическо ниво“, подчерта д-р Лилова.

Председателят на ДАЗД подкрепи представителите на Фондация „Асист-помагащи технологии“ за необходимостта от по-широко използване на специализирания софтуер, за да се осъществи по-добра социализация на децата със специални потребности и подкрепа на родителите им.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.