Д-р Лилова изнесе лекция пред Националната програма на Българското училище за политика „Димитър Паница“

31.10.2018г.

„Правата на детето. Политиката за закрила на детето в България“ бе темата на лекцията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова пред участниците в Националната програма 2018/2019 „Лидерство, организация, комуникация“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“. 

Д-р Лилова запозна обучаемите с принципите на основополагащия международен документ, с който се утвърждават правата на децата - Конвенцията на ООН за правата на детето: недопускане на дискриминация; най-добър интерес на детето; право на живот, оцеляване и развитие; право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид. Спазването на тези ръководни начала в България, както и осъществяването на координацията между всички органи за закрила, са основна задача на председателя на ДАЗД, като специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на правата на детето.

Проведе се ползотворна дискусия и участниците дадоха предложения за мерки, които да бъдат включени в новата Национална стратегия за детето (2019-2030 г.). Д-р Елеонора Лилова подчерта, че чрез планираните в документа политики всяко дете в България ще може да да развива своя потенциал в здравословна, сигурна и подкрепяща среда, която гарантира неговата идентичност, достоен живот и човешки права. Структурата на Стратегията се основава на различните жизнени периоди в цикъла на детството /от зачатието до юношеството/, синхронизиране с развитието на родителски компетентности, националната специфика и възпитание в човешки добродетели, фокусиране върху необходимостта да се развиват нови компетентности и умения в децата, съобразно динамично развиващия се контекст, обясни председателят на ДАЗД.

Гледната точка на гражданския сектор по темата за детските права и политиката за закрила даде г-жа Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

Участниците в Националната програма 2018/2019 „Лидерство, организация, комуникация“, след работа в малки групи, дадоха своите предложения за справяне с честата смяна на персонала в услугите за деца, грижата за момчетата и момичетата, чиито родители живеят и работят в чужбина (деца в скайп семейства), функционалната неграмотност сред младите хора.