Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-Р ЛИЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ПЪРВОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

22.02.2019г.

Под ръководството на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, на 21 февруари 2019 г. от 13.30 ч. в Зала 5 на МТСП, се проведе първото заседание за 2019 г. на Консултативния съвет по въпросите на децата към ДАЗД. На събитието присъстваха повече от половината от членовете на Съвета и при наличен кворум се състоя заседание със следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Консултативния съвет за 2018 г.;

2. Предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет;

3. Представяне на напредъка на Националната информационна система (НИС);

4. Представяне на информация за напредъка по проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г.;

5. Разни.

 

По време на заседанието д-р Лилова представи обобщена информация за процеса на работа по проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. На членовете беше представен и отчет за дейността на Консултативния съвет за 2018 г. от главния секретар на Държавната агенция д-р Теодора Иванова, която даде предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Съвета. От своя страна Главният директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето" г-жа Камелия Николова представи работата по Националната информационна система, като единодушно бе решено в рамките на месец членовете на Консултативния съвет по въпросите на децата към ДАЗД да направят свои предложения по НИС.