Д-р Лилова проведе среща с д-р Джейн Муита – Представител на УНИЦЕФ за България

08.01.2019г.

 

Една от първите срещи на Председателя на ДАЗД в началото на новата 2019 г. бе с д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ за България и доц. Велина Тодорова, член на Комитета по правата на детето на ООН.

Д-р Лилова благодари за подкрепата на УНИЦЕФ при разработването на новия стратегически документ: Национална стратегия за детето 2019-2030 г. и изрази надежда плодотворното сътрудничество да продължи и през новата година. Обсъдени бяха идеи за отбелязване на 30-годишния юбилей от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и други въпроси от взаимен интерес. Постигнати бяха договорености за съвместно организиране и провеждане на публични събития и кампании за промотиране на правата на децата и новата Национална стратегия за детето 2019-2030г.

На 20.11.1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. Република България ратифицира Конвенцията с решение на ВНС от 11.04.1991 г. и от месец юни 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право.