Д-р Лилова разпореди проверка за случая с детето в Стара Загора

22.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова разпореди да се проследи работата по случая с детето в Стара Загора, което е попаднало в тежък родителски конфликт. Съгласно действащото законодателство служителите на ДАЗД не присъстват на принудителни предавания на деца. Директната работа на терен с тях и техните семейства се извършва от служителите на дирекция „Социално подпомагане“, в случая в Стара Загора, която е подразделение на Агенцията за социално подпомагане. Те са задължени да подготвят детето и при необходимост да го насочат него и родителите към подходящи социални услуги в общността, за оказване на психологическа подкрепа и за улесняване на връзката родител-дете.

От страна на ДАЗД в началото на 2018 г. е извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ на работата им по случая. Става въпрос за случай на родителски конфликт, при който след прекратяване на брака, родителските права са предоставени на майката, а на бащата е определен режим на лични контакти, катопри изпълнение на режима на лични отношения за периода на лятната ваканция през 2017 г., бащата е взел детето и не го е върнал на майката.

При извършеното проучване от Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора е установено, че детето е в риск, съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, вследствие на влошените отношения между родителите, констатиран е риск от развитие на синдром на родителско отчуждение. Отворена е работа по случай, съставен е план за действие. Детето е вписано в Регистъра на деца под специална закрила. За случая е сезирана и прокуратурата.

Според чл. 528 от Гражданския процесуален кодекс, когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете, както и на задължението за последващо връщане на детето, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в определеното място и време. Поканата за доброволно изпълнение трябва да бъде връчена на длъжника по възможност две седмици, но не по-късно от една седмица преди определеното време за предаване на детето.

В тридневен срок от връчването на поканата длъжникът трябва да съобщи на съдебния изпълнител: готов ли е да предаде детето в определеното място и време; какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват; в кое място и време е готов да предаде детето. Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" съдействие за отстраняване на пречките за своевременното изпълнение на задължението и за разясняване на длъжника, а при необходимост и на детето, на предимствата на доброволното изпълнение и неблагоприятните последици от неизпълнението на съдебното решение. Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" да предприеме подходящи мерки по чл. 23 от Закона за закрила на детето, които са мерки за закрила в семейна среда и могат да бъдат осигуряване на психологическа и правна помощ но родителите, по проблеми свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на детето, насочване към подходящи социални услуги; социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията; консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст и със степента на неговото развитие и др. Съдебният изпълнител може да поиска от полицейските органи - вземането на мерки по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи.