Д-р Лилова се срещна с представителя на Върховния комисариат на ООН

18.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова се срещна с представителя на Върховния комисариат на ООН Матайс льо Рут. Двамата обсъдиха приемането на координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца- чужденци, пребиваващи в България. Това се отнася включително и за тези търсещи или получили международна закрила. Документът трябва да се актуализира предвид промените в Закона за чужденците и правилника за неговото прилагане. На следващия Национален съвет за закрила на детето ще направим предложение за продължаване на работата на работната група, която в рамките на 1-2 месеца да изработи промените и да подготви документа за стартиране на съгласувателна процедура и внасянето му в Министерски съвет, заяви д-р Лилова.

Тя информира г-н Рут, че предстои започването на работа по проект за създаването на Център за настаняване на непридружени деца-чужденции. Това е предварително дефиниран проект по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, където ДАЗД е водеща институция и ще го изпълнява съвместно с Държавна агенция за бежанците и Български червен кръст. По споразумението все още текат съгласувателни процедури, като ДАЗД подготвя и изпраща в срок всички въпроси, свързани с функционирането на Центъра и неговата устойчивост. Надяваме се до средата на годината да се подпише споразумението, посочи Елеонора Лилова. Чрез него ДАЗД се стреми да урегулира нова за България услуга, чрез която ще се създаде възможност за настаняване на деца-чужденци и предоставяне на качествена грижа. Капацитетът за настаняване ще бъде до 50 деца, за срок не повече от 6 месеца. В рамките на проекта ще се изработят методики за работа с тази група деца, механизъм за насочване към услугата, механизъм за насочване към други резидентни услуги, след изтичане на настаняването, взаимодействие с институциите и услугите, финансов стандарт на услугата. От Върховния комисариат на ООН се очаква да помогнат за убеждаване на общността за функционирането на този център и да участват в експертните групи по проекта.

Д-р Лилова поиска от Матайс льо Рут да подпомогнат ДАЗД със създаване на компонент към Националната информационна система, в който да се събират данни за деца, търсещи или получили закрила на територията на България. Освен това да препоръчат  две деца – чужденци, които да участват в работата на Съвета на децата, които да са интегрирани в България и да са на възраст от 13 до 17 години.