Д-р Лилова участва в дискусия на европейско ниво за развитие на общинската подкрепа на децата

12.11.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в работна среща на тема „Превенция на регионално ниво за деца и млади хора: Въздействието на Европейския социален фонд“.

Целта на дискусията, която се провежда в сградата на Комитета на регионите в гр. Брюксел, е да представи резултатите от сравнително проучване в десет държави-членки на Европейския съюз за подобряване на общинските политики за превенция на социалното изключване на децата.

Проучването е изготвено от Фондация "Бертелсман", Германия. То показва насочеността към създаване на политики за децата, съобразно техния най-добър интерес. Развитието и благосъстоянието на младите хора - от раждането до включването им в професионалната сфера, е водещ приоритет за местните власти.

Сред акцентите на срещата е и как финансирането от ЕС (особено Европейският социален фонд) допринася за общинската подкрепа през последните години и как могат да бъдат задълбочени усилията в тази посока.

Обсъждането на бюджета на ЕС и многогодишната финансова рамка ще даде възможност за устойчиви инвестиции в децата, като направените констатации ще спомогнат за създаване на нов и усъвършенстван Европейски социален фонд в периода 2021-2027.

Участието на д-р Лилова в срещата е от изключителна важност за създаването на политики, отговарящи на съвременните потребности на децата, взаимодействието между институциите и организациите и за използването и прилагането на Европейския социален фонд при разработката на политики за младите хора у нас.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.