Д-р Лилова участва в заседание на Комитета по правата на детето в Страсбург

21.03.2018г.

От днес до 23 март д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще участва  в заседание на Ad hoc Комитета по правата на детето на Съвета на Европа в Страсбург. Комитетът е създаден с цел да проследява прилагането на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021, приета в София по време на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2016 г. Този форум предоставя възможност за обмяна на опит и добри практики в областта на правата на детето на държавите-членки на организацията. Д-р Лилова ще запознае присъстващите с резултатите от наскоро приключилия съвместен проект на Съвета на Европа и ДАЗД по прилагане на „Инструмент за оценка на детското участие“. Освен това със законодателните промени, гарантиращи правата на непридружените деца-мигранти и с успешната инициатива „Дни на дигитално-медийната грамотност“, осъществена съвместно със Съвета на децата в 15 областни градове на страната. По време на заседанието ще бъдат обсъдени също въпроси, свързани с правата на децата-мигранти, детското правосъдие, превенция на насилието и безопасността на децата в дигитална среда.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.