Д-р Лилова участва в конференция за детските права

09.05.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в конференция „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители: Оценяване и интервенции при родителско отчуждение“. Тя се организира от Нов български университет в партньорство с Дружеството на психолозите в България, Регионалното управление на образованието София-град и ДАЗД. По време на събитието бяха представени и дискутирани знания от социални работници, психолози, педагози, лекари и представители на правната система по темата за родителското отхвърляне и влиянието му върху развитието на детето. Специален гост-лектор бе проф. Роналд Роунър, който е автор на IPARTheory за оценяване и интервенция на взаимоотношенията родители –деца, включително деца и родители, участващи в процеса на отчуждаване, както и при оценка на родителските права. Той има опит в разработването и прилагането на образователни програми за съдебната система и семействата в различни страни като Италия, Македония, Полша, РУмъния, Словения, Турция, САЩ, Канада, Бангладеш и др.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.