Д-р Теодора Иванова: Нека поставим интересите на децата и правата им над всички други цели!

Д-р Теодора Иванова: Нека поставим интересите на децата и правата им над всички други цели!

06.03.2023г.

Във връзка с предизборната кампания за вота за народни представители на 2 април 2023 г., Държавната агенция за закрила на детето се обръща отново към лидерите на партии и всички участници, с апел да съхраним децата като не ги въвличаме в политическа агитация и не ги използваме за политически цели.
Практиката от отминали предизборни кампании показва, че по време на публични събития се случва да се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, като така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето.
Припомняме, че закрилата на децата срещу въвличането им в политическа дейност е гарантирано, както в редица международни актове, така и в националното ни законодателство. В Закона за закрила на детето е регламентирано, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. Също така с цел защита интересите на децата, на политическите партии е забранено да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст.
Държавната агенция за закрила на детето апелира и към всички представители на средствата за масова информация да подхождат с отговорност към отразяването на събития с участие на деца. Обръщаме внимание, че сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, както и от самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст, освен в случаите на задължително уведомяване на органите за закрила на детето за дете, което се нуждае от помощ в рискова ситуация. Това се отнася и за децата на обществени и политически фигури, които често са обект на засилен интерес в медиите и социалните мрежи, особено по време на предизборна кампания.
„За Държавната агенция за закрила на детето е от първостепенна важност всяко дете да се чувства спокойно и защитено. Често в забързаното ежедневие и в старанието си да защитим тезите си, възрастните неволно пропускаме да се съобразим с интересите на детето и е възможно да го изложим на риск. Вярвам, че като общество заедно може да защитим децата и да не ги въвличаме в неприсъщи за тях дейности. Нека поставим интересите на децата и правата им над всички други цели“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.