Ева Жечева: Повишаването на качеството на политиките за грижа и образование на децата от раждането до 3 години е приоритет за ДАЗД

18.11.2015г.

<div class="single_news">

Ранното детско развитие е решаващо за социализацията, образованието, здравето и жинейската реализация на личността. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя създаването на механизми и политики, гарантиращи това развитие, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева по време на институционална среща, на която бе представена и обсъдена Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество за подобряване качеството на политиките за грижа и образование на децата от раждането до 3 години.

Рамката е създадена от Фондация „Програма Стъпка по стъпка“ в партньорство с ДАЗД и УНИЦЕФ и бе представена от изпълнителния директор на фондацията Емил Бузов. Тя се основава на визията за общество, което работи заедно, и в което осигуряването на възможност детската личност да разгърне целия си потенциал се разпознава като устойчива, предвидима и ефективна държавна политика, основана на правата на децата.

„Комуникационната рамка, която представяме, залага интегрирането на широк спектър заинтересовани страни, инструменти и подходи, добре синхронизирани и допълващи се, за да се осигурят оптимални условия за пълноценно развитие на детето – от доброто физическо здраве, емоционално състояние, начин на живот и хранене до социални умения и готовност за учене през целия живот“, подчерта председателят на ДАЗД.

Основните задачи, които комуникационната рамка си поставя, са:
<ul>
<li>Дефиниране на ранното детство и приемането на възрастта от 0 до 3 г. като основополагаща за ученето през целия живот;</li>
<li>Актуализиране на политиките и оптимизиране на сътрудничеството на институционално ниво;</li>
<li>Приемане на детето като главен участник в процеса на развитие, игра, обучение и учене в детските ясли;</li>
<li>Подобряване качеството на педагогическата квалификация на участниците /медицински сестри, детегледачки, педагози и др./, включени в цялостния процес на осъществяване на образователно-възпитателни дейности и практики в областта на ранното детство;</li>
<li>Признаване важността на ролята, която имат семейството и родителите, чиято първостепенна отговорност към децата им дава правото да бъдат подкрепяни от държавата в техните роли, в контекста на предоставяне на качествени услуги на техните деца.</li>
</ul>
В срещата участваха зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, омбудсманът Мая Манолова, представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, представители на министерствата на образованието и науката и на здравеопазването, на общини и неправителствени организации.

</div>