ЕВРОПА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

ЕВРОПА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

18.11.2020г.

На 18 ноември 2020 г. се отбелязва Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Той е посветен на темата „Предотвратяване на рисково поведение от деца: самостоятелно генерирани от деца сексуални изображения и/или видеоклипове“.  

Сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца са все още реалност за нашето общество. Според Съвета на Европа всяко 1 от 5 деца е било жертва на някакъв вид сексуално насилие преди да навърши 18-годишна възраст.

Този вид насилие над дете може да се случи по телефона, на улицата или чрез уеб камера, онлайн, в дома или в училище. Извършителят може да бъде някой от кръга на доверието на детето, което е и най-честия случай, или от напълно непознат, и може да причини вреда за цялото физическо и психическо здраве, рефлектирайки върху целия живот на детето. В 90% от случаите актовете за сексуално насилие не се съобщават на полицията.

За да се предотвратят тези престъпления следва да се преследват извършителите и да се защитят жертвите, като обществото като цяло трябва да се увери, че то не се отклонява от проблема, трябва да го изведе на светло, и да обсъди начините и практическите стъпки за неговото разрешаване.

Ангажимента на българската държава в борбата със сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца, както и за защита на правата на децата, жертви на сексуална експлоатация и сексуално насилие, намира проявление в подписването и ратифицирането още през 2001 г. на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография (в сила от 18.01.2002 г.), както и в подписването на 25.10.2007 г. на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Конвенцията от Ланзароте), ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание на 2 ноември 2011 г. (в сила от 01.04.2012 г.).

Всяко дете в България има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие и експлоатация.

Под ръководството на Държавна агенция за закрила на детето и с участието на Съвета за електронни медии са изработени Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено и/или социално развитие на децата.

Децата все повече изследват и изразяват своята сексуалност чрез информационни и комуникационни технологии, по-специално социални медии и приложения за съобщения. Това включва генериране и споделяне на техни сексуално внушаващи или явни изображения и/или видеоклипове. Въпреки това, те често подценяват рисковете, свързани с това поведение, понякога им е оказван натиск от страна на връстници да споделят такива изображения и/или видеоклипове, или са изкушени да участват в рисково поведение. Такива изображения и/или видеоклипове могат да попаднат в интернет и да доведат до насочване на деца към сексуална принуда и/или изнудване.

Повече информация за Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие може да бъде намерена на страницата на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day.