Екипи от представители на 10 институции ще работят заедно за децата в риск или жертви на насилие

29.03.2010г.

По инициатива на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 15 март бе подписано Споразумение за сътрудничество и координиране на териториалните структури на органите за закрила при случаите на деца, жертви или в риск от насилие.

Към документа се присъединиха министерствата на вътрешните работи, на труда и социалната политика, на образованието, младежта и науката, на правосъдието, на външните работи, на културата, на здравеопазването, както и Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините.

Целта на Споразумението е да се реагира бързо и ефективно срещу физическо, психическо, сексуално насилие над дете или пренебрегване в семейството му, или ако е в риск – останало без родители или без тяхната грижа, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или друго нехуманно и унизително отношение в семейството, отпаднало от училище, с увреждания или с труднолечимо заболяване.

Правилата за прилагането на споразумението са описани в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Действия на екипите при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие

До 1 месец след подписване на Споразумението във всяка община ще се създадат междуведомствени екипи, които да предприемат бързи, адекватни и координирани мерки при случаи на деца, жертви или застрашени от риск. Екипите ще организират общата си дейност така, че да направляват целия процес на работа по конкретен случай до окончателното му решаване.

Центърът, който ще създава екипите, са местните отделите „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето с подкрепата на общинските кметове. В работата си те ще се ръководят от Закона за закрила на детето и от Закона за домашното насилие като се зачита принципа на най-добрия интерес на детето и се осигурява ефективна система за превенция и контрол по спазването на правата му.

Една от основните дейности на екипите е разпознаването на потенциални опасности за живота и здравето на дете, определяне на начини за работа и разпределяне на ангажиментите между останалите институции.

Към Механизма е разработена и схема за действията на екипите при подаване на сигнал за дете в риск или застрашено от насилие. Сигналът може да се получи в Дирекция „Социално подпомагане”, в Държавната агенция за закрила на детето или в МВР. Ако е получен при тях, ДАЗД и МВР са задължени да препратят сигнала до Дирекция „Социално подпомагане”.

Едно от най-важните изисквания са сроковете, в които отговорните лица в дирекциите трябва да реагират на сигнала. До 1 час след постъпването му, в отдел „Закрила на детето” трябва да се определи отговорник по случая. До 24 часа сигналът се проверява. Ако се установи риск, се отваря случай и се изготвя доклад с резултатите от проверката. Копия от този доклад се изпращат на останалите ангажирани институции и в най-кратък срок се организира среща на екипа за решаване на случая. На срещата се съставя план за съвместни действия според ангажиментите на съответните органи. Задължителните участници в нея са социален работник от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и представители на кмета и на Районното управление на МВР. Ако конкретната ситуация, в която е попаднало дете, го налага, към екипите ще участват още личният лекар, лекарите, подали сигнал за насилие или опасност от насилие, Регионалният инспекторат по образование, директорът на училището или детската градина, класният ръководител или възпитател, училищен психолог, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, районен прокурор.

При обсъждането на случаите ще бъдат привличани сдружения и външни консултанти, работещи по проблемите на децата. Ще се определят подходящите мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето, ще се преценява необходимостта от извеждане на детето от семейството и настаняването му на друго място, когато са изчерпани всички възможности за промяна на ситуацията в семейната среда. Ако има издадена заповед за извеждане на детето от семейството, към екипите ще се присъединяват и директори на социални институции, преходни и защитени жилища и др. Специалистите заедно ще определят според възможностите и нуждите на детето къде ще бъде настанено то. Ще разработват и планове за работа с детето, със собственото му семейство или със семейството, в което временно живее, като случаят продължава да се проследява.

Екипите ще съгласуват и определят действия, когато има посегателство над дете от смесен брак и/или от български произход в чужбина, или когато посегателството върху дете има външнополитически характер.

В случаи, когато сигналът е за дете, изтърпяващо наказание „лишаване от свобода”, сигналът се изпраща и до Министерство на правосъдието.

Действия на екипите при кризисна ситуация

В Механизма са определени ясно и действията при кризисна ситуация, в която са попаднали деца. Процедурата се прилага при възникване на критично събитие или ситуация, характеризираща се с висока смъртност, голям брой пострадали или загинали, тежки травми, при актове на насили или тероризъм, природни бедствия, тежки катастрофи и др. При такива обстоятелства има висок обществен интерес и се създава публичност, които допълнително влияят върху психиката на децата. Те са объркани, изпитват тревожност, депресия, страх, скръб и се затварят в себе си. Ето защо е изключително важно бързо да се осъществи контакт с децата, за да се намали влиянието на травматичния стрес, да се ускори възстановяването на нормалния ритъм на живот и да продължи работата с тези от тях, които се нуждаят от последваща помощ.

В подобни тежки ситуации началникът на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” до 1 час трябва да уведоми Държавната агенция за закрила на детето за настъпили трагични обстоятелства и за организирането на група за кризисна интервенция. В нея се включват дежурен полицай, дежурен съдия, прокурор, дежурен лекар, дежурен служител от общината, директор или класен ръководител на детето. Първата цел на екипа е да намери подходящо място за настаняване на детето.

При криза местният екип изготвя план със задачи и срокове за изпълнение, като се поставят краткосрочни цели и опростени действия. Едно от най-важните действия е да се осигури на детето контакт с близки, приятели, съученици, т.е. с хора, на които то има доверие и може да разкрие мислите и чувствата си.

Държавната агенция за закрила на детето осигурява група от психолози, като целта на работата им е да се предотврати ефектът от преживяното и децата възможно най-бързо да се освободят от емоционалния стрес и негативните спомени.

Според подписаното Споразумение при „горещи случаи” работата на екипите ще продължава и извън определеното работно време, в почивните и в празничните дни. Тогава на разположение ще трябва да има социален работник от отдел „Закрила на детето”, дежурен служител към общинската администрация, дежурен лекар и др. специалисти.

„В резултат на кризата случаите на насилие се увеличават. Само за последните три месеца на горещия телефон на Агенцията са постъпили над 650 сигнали за насилие”, посочи председателят на ДАЗД. „Има предвиден механизъм за кризисна интервенция, когато е застрашен непосредствено животът и здравето на детето. Държавната агенция за закрила на детето ще организира група за кризисна интервенция психолози и психиатри, които да се включат и да помогнат на всички”, каза Шабани. Тя посочи, че през май започват обучения по места на всички, които ще са ангажирани в тази процес. По думите й, най-важното е хората, които работят пряко с децата да са добре подготвени. Първите градове, в които ще се проведе обучението, са Пловдив, Самоков, Плевен и Стара Загора.