Екипи от три области обмениха добри практики на грижа за децата на „Детство за всички“

19.12.2014г.

Как да се осигури качествена грижа за децата и младежите с увреждания, настанени в новите социални услуги и за тези, които все още живеят в институции, като се спазват правата и интересите им дискутираха на регионална среща за обмяна на опит доставчици на социални услуги, представители на общините от областите Сливен, Ямбол и Стара Загора и на неправителствени организации, работещи в сферата на грижата за деца.

В срещата, организирана от Държавна агенция за закрила на детето по проект „Детство за всички“, участва председателят на агенцията г-жа Ева Жечева. Тя откри срещата с презентация, в която акцент бе поставен на основните принципи и целите, които си е поставила страната ни с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ през 2010 г. „Повече от половината от децата в целевата група на проект „Детство за всички“ /785/ вече са изведени от домовете за деца с увреждания и са настанени в новите резидентни услуги. Процесът е интензивен, вече в него участват всички заинтересовани страни. Днес е особено важно да не забравяме основните принципи, на които трябва да са подчинени действията ни – защита на най-добрия интерес на детето и поставянето му над интересите на всички други, осигуряване на възможност да участва във всички аспекти на живота на общността, включително да посещава местни детски градини и училища и да ползва местните здравни, транспортни и други обществени услуги“, каза г-жа Жечева.

По време на срещата бяха представени добри практики за преместването и адаптацията на децата в ЦНСТ в Сливен, Чирпан, Кюстендил. Обсъдени бяха проблемите и предизвикателствата в процеса на промяна на грижата.

„Подкрепата на децата и персонала при преместването на децата е изключително важна за нас. За да се осигури тази помощ, на регионален принцип по проект „Детство за всички“ ще бъдат наети специални педагози и психолози, които ще проследяват и подкрепят адаптацията на момчетата и момичетата, ще бъдат проведени и надграждащи обучения за екипите на новите услуги“, съобщи г-жа Жечева.

Експертите от Националното звено по деинституционализация съобщиха, че в повече от половината от 79 целеви общини вече има настанени деца и младежи с увреждания в ЦНСТ или ЗЖ. До средата от 2015 г. ще започнат да работят всички нови услуги, които ще предоставят среда близка до семейната за децата от целевата група на проект „Детство за всички“. „Промяната се случва благодарение на усилията на общините, на специалистите“, подчерта председателят на ДАЗД.

„Изключително важна за нас е и подкрепата, която получаваме от местна общност. Успяхме да променим нагласите към децата с увреждания след много срещи с учители, лекари, съседи. Нашите деца вече ходят да пазаруват, учат се да готвят и са щастливи“, разказа директорът на ЦНСТ Чирпан.

Регионални срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги ще бъдат проведени във всички шест района за планиране.