Екип на ДАЗД се запозна със системата за закрила на детето в Република СЪрбия

12.10.2018г.

С координацията между институциите в осъществяването на закрилата на децата в Република Сърбия се запозна екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Представителите на ДАЗД бяха част от обучително пътуване, в което се включиха и експерти на Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ България и Националната мрежа за децата.

Политиките за превенция на насилието и закрила на децата в детските градини и училищата, начините за сигнализиране за случай на агресия и тормоз в образователни институции, както и ролята на полицейските служители при работа за закрила на децата от насилие и неглижиране бяха сред акцентите на проведените срещи. Българските участници се запознаха и със Закона за социалното благосъстояние, Закона за превенция на домашното насилие, Общия протокол за закрила на децата от насилие и неглижиране и Специалния протокол за защита на децата и учениците от насилие, злоупотреба и неглижиране в образователните институции, както и с изследването на УНИЦЕФ Сърбия „Drivers of violence affecting children in Serbia: A snapshot of findings.

В разговорите от сръбска страна участваха представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, науката и технологичното развитие, Републиканския институт за социална закрила, УНИЦЕФ Сърбия и неправителствени организации.  

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.