Експерти и съдии обсъдиха гарантирането на правата на децата при родителски конфликти

01.10.2014г.

Проект на социален доклад, който да изготвят дирекциите „Социално подпомагане“ по искане на съд при спор за родителски права, бе обсъден днес със съдии от Софийски районен съд Цветелина Кържева и Иван Георгиев. Срещата беше организирана по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Проектът е разработен от междуинституционална работна група, създадена от председателя на ДАЗД, в която участват експерти от ДАЗД, МТСП и АСП. Целта й е да бъдат разработени конкретни мерки и действия за справяне с този проблем и най-вече за гарантиране на правото на детето да поддържа контакти и с двамата с родители, когато те са разделени, съгласно разпоредбата на чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. На срещата днес бяха обсъдени и важни въпроси, касаещи работата по случаи на деца, въвлечени в споровете при т.нар. родителски конфликти.

Основните моменти в проекта за социален доклад са пълнота и обективност на събираната информация при социалното проучване, изследване на мнението и потребностите на детето, оценка на родителския капацитет на двамата родители, изследване на подкрепата от разширеното семейство и приятелското обкръжение на детето.

В последните години се наблюдава тревожна тенденция на увеличаване на сигналите и жалбите за дете в риск, в следствие на влошени взаимоотношения и спор за родителски права, на които податели са основно са самите родители. Преписките, касаещи родителски конфликти и спорове за родителски права, по които работят експертите от ДАЗД в повечето случаи разглеждат едновременно по няколко проблема. Най-често те са свързани с нарушен режим на лични отношения с детето; твърдения за неполагане на адекватни грижи, отглеждане на детето в рискова среда или упражнявано насилие от страна на другия родител; недоволство от работата на дирекциите "Социално подпомагане". Често възпрепятстването на личните контакти между родител и дете е свързано със спор за упражняване на родителските права. Професионалистите от системата за закрила на детето, най-вече социалните работници, срещат трудности в работата си при случаи на родителските конфликти, защото тогава родителите се водят от негативните чувства помежду си и без да осъзнават въвличат децата в разрешаването на конфликта между тях.

За намиране на решения в най-добрия интерес на децата е необходима подкрепата и съдействието на всички специалисти, професионалисти от държавните органи и институции, както и представители на неправителствени организации, които имат досег с детето и неговото семейство.

Проектът за социален доклад ще бъде обсъден с родителските организации. Предстои организиране на срещи по тази проблематика с представители на прокуратурата и с медиатори.