Експерти на ДАЗД обучават директорите на столични учебни заведения как да разпознават и реагират при насилие над деца

12.01.2015г.

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето започнаха днес обучение за превенция на насилието на директори на столични училища, детски градини и обслужващи звена. До края на седмицата през него ще преминат всички 300 ръководители на учебни заведения в град София. Те ще бъдат запознати как да различават белезите на тормоз и на деца в риск и как да реагират в такива ситуации. Директорите ще получат насоки за ефективно прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. С участниците ще бъдат обсъдени ефективните методи за превенция на насилието и мерки за гарантиране на екипна работа между различните специалисти.

Необходимостта от провеждане на такова обучение беше коментирана на среща между председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева, на която бе взето решение за провеждането му. То се организира от Регионалния инспекторат по образованието София-град.

В края на миналата година ДАЗД проведе обучения на директори на учебни заведения в Бургас, Русе, Варна и Пловдив.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.