Експерти на ДАЗД обучават директорите на столични учебни заведения как да разпознават и реагират при насилие над деца

12.01.2015г.

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето започнаха днес обучение за превенция на насилието на директори на столични училища, детски градини и обслужващи звена. До края на седмицата през него ще преминат всички 300 ръководители на учебни заведения в град София. Те ще бъдат запознати как да различават белезите на тормоз и на деца в риск и как да реагират в такива ситуации. Директорите ще получат насоки за ефективно прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. С участниците ще бъдат обсъдени ефективните методи за превенция на насилието и мерки за гарантиране на екипна работа между различните специалисти.

Необходимостта от провеждане на такова обучение беше коментирана на среща между председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева, на която бе взето решение за провеждането му. То се организира от Регионалния инспекторат по образованието София-град.

В края на миналата година ДАЗД проведе обучения на директори на учебни заведения в Бургас, Русе, Варна и Пловдив.