Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Експерти от ДАЗД преминаха обучение за повишаване на ефективността и ефикасността на изпълняваните политики

23.03.2015г.

12 служители от Държавната агенция за закрила на детето преминаха двудневно обучение за повишаване на ефективността и ефикасността на изпълняваните политики. То бе осъществено от Обединение „Ефективна администрация” в изпълнение на Дейност 4 от проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, изпълняван от ДАЗД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението беше водено от доц. д-р Албена Танева – член на Катедра „Публична администрация” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ключов експерт в Обединение „Ефективна администрация”. В него участваха главният секретар, директорите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” и „Държавна политика за детето” и експерти, ангажирани с разработването, прилагането и мониторирането на политиките за деца.

Обучението на служителите на ДАЗД е необходимо за организационното развитие на административната структура и за повишаване на капацитета й; за подобряване на ефективността и ефикасността в изпълнението на функциите й. Чрез него се гарантира устойчивост в осигуряването на качествена дейност в прилагане на политиките по закрила на детето, според принципите на доброто управление.

Основните теми, застъпени в обучението, бяха свързани с основните принципи на стратегическо планиране, етапите в разработването на стратегически документи, определянето на индикатори за измерване на ефективността и изграждането на интегритет в политиките за закрила на децата.