Експерти от ДАЗД преминаха обучение за повишаване на ефективността и ефикасността на изпълняваните политики

23.03.2015г.

12 служители от Държавната агенция за закрила на детето преминаха двудневно обучение за повишаване на ефективността и ефикасността на изпълняваните политики. То бе осъществено от Обединение „Ефективна администрация” в изпълнение на Дейност 4 от проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, изпълняван от ДАЗД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението беше водено от доц. д-р Албена Танева – член на Катедра „Публична администрация” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ключов експерт в Обединение „Ефективна администрация”. В него участваха главният секретар, директорите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” и „Държавна политика за детето” и експерти, ангажирани с разработването, прилагането и мониторирането на политиките за деца.

Обучението на служителите на ДАЗД е необходимо за организационното развитие на административната структура и за повишаване на капацитета й; за подобряване на ефективността и ефикасността в изпълнението на функциите й. Чрез него се гарантира устойчивост в осигуряването на качествена дейност в прилагане на политиките по закрила на детето, според принципите на доброто управление.

Основните теми, застъпени в обучението, бяха свързани с основните принципи на стратегическо планиране, етапите в разработването на стратегически документи, определянето на индикатори за измерване на ефективността и изграждането на интегритет в политиките за закрила на децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.