Експерти от Държавната агенция за закрила на детето взеха участие във форум „Подкрепа за нашите деца” в гр. Враца

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето взеха участие във форум „Подкрепа за нашите деца” в гр. Враца

01.11.2022г.

Експерти от Главна дирекция "Контрол по правата на детето" от териториалната структура на Държавната агенция за закрила на детето в гр. Враца взеха участие във форум „Подкрепа за нашите деца”, организиран от Постоянната комисия по образование в Общински съвет Враца с подкрепата на Община Враца, Дружеството на психолозите в България и други партньори. Гости на форума бяха и г-н Калин Каменов, кмет на община Вараца, д-р Владимир Христов, председател на Общински съвет Враца, г-жа Лорета Колева, началник на Регионално управление на образованието – Враца и др.
Акцент на Форума беше специализираната обща подкрепа оказвана на децата и учениците в детските градини и училищата в област Враца от специалисти работещи извън системата, както и от психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и педагози работещите в системата на средното образование в област Враца.
Експертите от ДАЗД запознаха гостите подробно с функциите и дейността на Агенцията и ключовата й роля за гарантиране на спазването на правата на децата като подчертаха, че превенцията на насилието е една от приоритетните области в държавната политика в областта на закрилата на децата. Пред участниците във форума представителите на ДАЗД обясниха още, че с оглед гарантиране на висшите интереси на детето и правото му на закрила от всички форми на насилие, Държавната агенция за закрила на детето реализира планова проверка на тема ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“ през 2021 г., като  че информацията от извършените планови проверки по тази проблематика и направените констатации, пропуски, дадените задължителни предписания за отстраняването им, както и препоръки могат да се открият на сайта на Агенцията.  От изключително значение е всички да обединим усилията си -  институции, организации цялото ни гражданско общество за осигуряване на здравословна, сигурна и насърчаваща развитието на децата среда. Силвия Пълова, експерт от ДАЗД подчерта пред участниците във форума, че училището има важна роля живота на децата, със своите социални функции и е важна неговата роля в процеса по превенция на насилието.
По време на форума доц. д-р Диана Бакалова и гл. ас. д-р Екатерина Димитрова от Департамент "Психология", Институт за изследване на населението и човека – Българска Академия на Науките (ИИНЧ-БАН) представиха разработена "Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище".
В различните модули на конференцията бяха презентирани различни казуси, мнения на деца, учители и съответните специалисти. Експертите на отговориха на конкретни въпроси и дебатираха с участниците ситуации, в които са попадали специалистите – педагогически съветници и психолози и дадоха някои насоки за разрешаване на посочените казуси, като разясниха отново и функциите на Националната телефонна линия за деца 116 111.