Експертната работна група по деинституционализация на грижата за деца обсъди подготовката на IV Мониторингов доклад

04.10.2014г.

Подготовката и основните акценти в четвърти мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на децата в Република България обсъди на свое заседание Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация  под ръководството на председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева и зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова.

Структурата на тазгодишния доклад ще се различава от тази на досега подготвяните, като целта е той да отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени - не само да отчете  едногодишния период, но и да направи оценка на резултатите, които сме постигнали в последните 4 години в изпълнението на поставените в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” цели. Докладът ще даде основата за планиране на действията ни в следващите 5 години, заяви председателя на ДАЗД г-жа  Жечева.

В етапа на преминаване към практически дейности – преместването на децата от институциите в малките групови домове, отговорните за реализацията на процеса на деинституционализация трябва да работят в пълен синхрон, за да постигнем целите, заложени в Националната стратегия. Премахването на институционалния модел на грижа е ангажимент на всички и в осъществяването му трябва да се съобразим с индивидуалните потребности на всяко дете, независимо от трудностите които срещаме, заяви г-жа Петрова.

Целта, която Експертната работна група си поставя при подготовката на доклада, е да направи анализ на изпълнението на целите на стратегията за деинституционализация, проблемите, възникнали в 4-годишния период, да се откроят дефицитите в сега действащия План за изпълнение на стратегията и предизвикателствата пред процеса.

На заседанието бяха обсъдени основните насоки и стъпките за актуализация на Плана за действие, както и целите, върху които той да бъде фокусиран. Сред тях са цялостната реформа в системата, превенция на раздялата на децата от семействата, развитие на социалните услуги и социалните работници.

Актуализацията на Плана ще бъде консултирана с широк кръг заинтересовани страни – местните власти, неправителствени организации и др.

На 15 октомври експертната работна група ще обсъди първия работен вариант на IV Мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”.