Експертна работна група прие Четвъртия мониторингов доклад за процеса на деинституционализация на грижата за деца

16.02.2016г.

<div class="single_news">

Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация прие Четвъртия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. България”. Първото заседание на групата след актуализацията на състава й бе ръководено от зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той и председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева са съпредседатели на експертната работна група, сформирана със заповед на министър-председателя Бойко Борисов.

Докладът отчита изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода от 01 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г., период, в който започна най-решителната фаза на процеса – извеждането на децата и младежите от институциите и адаптацията им в новите услуги. За първи път структурата му е в пълно съответствие със структурата на Плана и отчита изпълнението на всяка от поставените в него цели, каза председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Посочени са постиженията в процеса на деинституционализация на грижата за децата, отчетено е изпълнението на проектите от Плана за действие, направените промени в правната рамка, финансовото обезпечаване и допълнителните ресурси, вложени в подкрепа на деинституционализацията на грижата за деца, натрупания опит. В доклада е отделено място и на извършената от външен експерт независима оценка на процеса. Анализирана е и дейността на неправителствените организации.

Проблемите и предизвикателствата, които извежда Четвъртият мониторингов доклад, в голямата си част повтарят тези, отразени в предишните три мониторингови доклада за процеса на деинституционализация, отчетоха участниците в заседанието.

Експертната работна група препоръча съпредседателите й да внесат доклада в Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на деца.

Участниците в заседанието обсъдиха мерки и действия за гарантиране на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България” в оставащия период до 2025 г. Решено бе подгрупа с участието на всички заинтересовани страни да подготви и внесе за обсъждане в ЕРГ план за действие за актуализация на Плана за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, както и проект на структура на актуализирания План за действие.

[su_slider source="media: 5589"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/mezhduvedomstvena-eksper…; download="all" viewer="google"]

&nbsp;

</div>