Ефективна и високорезултатна работа на ДАЗД – такава е равносметката за 2018 г.

04.12.2018г.

 

 

Служителите на Държавната агенция за закрила на детето се събраха на изнесена работна среща, която се проведе в периода 2-4 декември 2018г., в гр. Разлог. Председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова  откри срещата с представяне на проекта на Националната стратегия за детето – 2019-2030 – принципи на създаване, консултативен процес, организация на дейността и ангажименти на Агенцията. Проектът на Новата национална стратегия получи изключително висока оценка от експертите за новаторския подход, за новата визия за родителите, за това, че на детето вече се гледа като субект, а не обект, както досега. “Предстои да създадем Национална информационна система на децата, която да съдържа данни за всички деца в риск”, посочи д-р Лилова като бъдеща задача на ДАЗД през 2019г. Работа по дирекции – обсъждане на организационни въпроси, планиране на бъдещи мерки и дейности в оперативния план на ДАЗД за 2019г., както и в тригодишния Стратегически план, бе част от програмата на срещата. Директорите на дирекции – Камелия Николова – Главна дирекция “Контрол по правата на детето”, Радиона Никова – “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”, и Яне Янев – “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”, представиха постиженията през 2018г. и на продължаващата работа по определени направления. Г-жа Камелия Николова изрази огромно удовлетворение от работата на ръководената от нея дирекция през изтичащата 2018г., в която са извършени 480 проверки на доставчици на социални услуги – най-голям брой в сравнение с предходните години. “Проверихме всички 92 дневни центрове и дадохме конкретни предложения как да се повиши качеството на услугите и междуинституционалното сътрудничество; изработихме също практически насоки за национално и международно осиновяване”, обобщи Камелия Николова.

Официални гости на изнесената двудневна работна среща на ДАЗД в Разлог, бяха зам.-министърът на труда и социалната политика - Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане – Румяна Петкова. 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.