Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Закрити са още три специализирани институции за деца с увреждания

12.01.2015г.

От 1 януари 2015 г. с административни актове на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ са закрити три специализирани институции за деца с увреждания - Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ в гр. Търговище, Дом за деца с умствена изостаналост в гр. Кермен, област Сливен, Дом за деца с физически увреждания /ДДФУ/ в гр. Луковит.

С това затворените домове за деца с увреждания стават пет. ДДДУИ - с. Искра, общ. Карнобат, преустанови дейността си на 2 юли 2014 г., а ДДУИ – с . Кошарица, общ. Несебър – на 24 септември 2014 г.

Прекратяването на дейността на тези институции е по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева. То стана възможно след 4–годишни съвместни действия на ДАЗД, АСП, местната власт и неправителствени организации и е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета през 2010 г.

През 2010 г. в петте закрити дома живееха 159 деца и младежи с увреждания. В рамките на проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД в партньорство с АСП и МЗ, бяха изследвани желанието и възможностите на родителите и близките да поддържат контакт с децата и младежите. На всяко от тях мултидисциплинарни екипи извършиха оценка на индивидуалните потребности. Съобразно с тях и отчитайки комплекс от фактори (желание на детето, родители и роднини, здравословно състояние и нужда от медицинска грижа, възможност за продължаване на образованието, ползване на социални и универсални услуги, значими връзки, приятели и т.н.) екип от специалисти взе решение за вида и мястото на резидентната услуга, в която да бъде преместен всеки от живеещите в ДДУИ.

Децата и младежите от ДДУИ Искрабяха настанени в центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в Бургас, Елхово, Карнобат, Поморие, Созопол, Ямбол и в защитено жилище /ЗЖ/ в Айтос. Тези от ДДУИ Търговище са в ЦНСТ в Търговище и Пловдив. Момчетата и момичетата от ДДУИ Кошарица вече живеят в ЦНСТ в Бургас, Велинград, Карнобат , Созопол и в ЗЖ в Айтос. Децата и младежите от ДДУИ Кермен бяха настанени в ЦНСТ в Димитровград, Елхово, Кърджали, Сливен, Харманли, Хасково, Ямбол и в ЗЖ в Ямбол, а от ДДФУ Луковит - в ЦНСТ в Ловеч, Луковит, Силистра, Хасково и в ЗЖ в Ловеч и Пловдив.

В началото на 2015 г. центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища вече функционират в 42 от общо 80 пилотни общини в страната. В тях са осигурени по-добри и подходящи условия за живот и развитие на 813 деца и младежи с увреждания. Други 651 предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост. За всяко от тях вече е определена подходяща услуга, където да бъде настанено до средата на 2015 г.

В рамките на Проект „Детство за всички” до средата на тази година е планирано да бъдат закрити още 10 дома за деца с умствена изостаналост на територията на цялата страна.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Неговата основна цел е промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца с увреждания, както и достъп до пакет от необходимите услуги, съобразно индивидуалните му потребности.