Заместник-министър Росица Димитрова и д-р Елеонора Лилова обсъдиха деинституционализацията с представители на "ОУК"

24.04.2018г.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Елеонора Лилова проведоха среща с Джейн Уорбъртън, консултант на международната фондация „ОУК“. Фондацията инвестира в програми за закрила на детето, превенция на насилието и деинституционализацията.

Росица Димитрова подчерта, че от 2010 г. с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ броят на децата в специализираните институции е намален с 87%. От 2010 до 2017 г. са закрити 101 специализирани институции за деца с увреждания, като е подобрено качеството на живот на децата, изведени от специализираните институции. Броят на социалните услуги за деца и семейства е нараснал от 241 до 612.

В Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“ е предвидено изграждането на 23 центъра за обществена подкрепа, 27 дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, 16 дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Планирано е изграждането на 10 центъра за настаняване от семеен тип за деца, 28 преходни жилища за деца от 15 до 18 години, 17 наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21-годишна възраст и 20 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, както и 8 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Като част от мерките за ранна интервенция и превенция в семейна среда е заложено осигуряването на патронажна грижа, която да обхване около 33 600 потребители годишно.

"България отбелязва голям прогрес в реформата на институционалната грижа през последните години", коментира Джейн Уорбъртън. Тя увери, че фондация "ОУК" е готова да съдейства за процеса на деинституционализация в България. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова подчерта необходимостта от организиране на допълнителни обучения на социалните работници, за да се привнесе чужд опит в България.