Заместник-министър Спаска Петрова и председателят на ДАЗД Ева Жечева посетиха центрове за настаняване от семеен тип в Пловдив и Асеновград

27.08.2014г.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева проучиха днес потребностите при предоставянето на социални услуги в област Пловдив. Те посетиха центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания в Пловдив и Асеновград и разговаряха с Петър Зехтински - заместник-кмет на Пловдив в направление спорт, младежки дейности и социална политика, както и с екипите на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и ДАЗД в Пловдив.

„Качествената грижа е водеща при предоставянето на социални услуги за деца. Нашата отговорност е особено голяма, когато става дума за деца с увреждания”, подчерта заместник-министър Спаска Петрова.

Достъпът до образование на децата в ЦНСТ, полагането на здравни грижи за тях и междуведомствената комуникация са проблемите, които откроиха общинските служители и работещите в центровете. Задържането на персонала се очерта като основна трудност в ЦНТС, тъй като средната заплата там е 360-450 лв.

В община Пловдив грижи за деца и младежи се предоставят в пет ЦНСТ. Четири от тях са за деца с увреждания. Там са настанени 52 деца и младежи, изведени от 14 общини в България. В ЦНСТ – Асеновград, са настанени 11 деца с увреждания на възраст между 13 и 22 години.

Заместник-министър Спаска Петрова съобщи, че се работи по изготвянето на единен финансов стандарт за издръжка на социалните услуги, който да гарантира тяхното качество и да подсигури грижа за децата. Според нея обществото трябва да подпомогне интеграцията на децата със специфични потребности. „Институциите да насочат усилията си към превенцията на изоставянето и осигуряването на семейна иили близка до семейна среда за всички деца”, апелира заместник-министърът.

„467 деца и младежи от институции вече живеят в Центровете за настаняване от семеен тип и в защитените жилища, създадени в 29 общини“, посочи председателят на ДАЗД Ева Жечева. Проект „Детство за всички“ – част от операция „Да не изоставяме нито едно дете" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще бъде удължен. ДАЗД съвместно с коалиция от неправителствени организации „Детство 2025“ вече работи по идентифициране на всички проблеми в процеса на деинституционализация и търси начини за тяхното преодоляване.